Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Garvning av hudar och skinn

BREF-dokumentet för garvning av hudar och skinn är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 16 februari 2013 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Senast den 16 februari 2017 måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda för de verksamheter som omfattas av 7 kap. 1 § (18.10-i) och 28 kap. 3 § (90.15-i) som utför rening av avloppsvatten från garverier, miljöprövningsförordningen (2013:251).

Från och med verksamhetsåret 2014 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs.

BAT-slutsatser för garverier (EUR-Lex)

BREF-dokument för garverier (pdf, EIPPCB)

Mer information

Vilka verksamheter som berörs av vilka BAT-slutsatser framgår av industriutsläppsförordningen och miljöprövningsförordningen.