Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Produktion av organiska högvolymkemikalier

BREF-dokumentet för produktion av organiska högvolymkemikalier är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för aktuella anläggningar har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 7 december 2017 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Från och med verksamhetsåret 2018 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsatser för produktion av organiska högvolymkemikalier (EUR-Lex)

Rättelse av svenska versionen av BAT-slutsatser för produktion av organiska högvolymkemikalier (EUR-Lex)

BREF-dokument för produktion av organiska högvolymkemikalier (pdf, EIPPCB)

Vid översättningen av BAT-slutsatserna från engelska till svenska beaktades inte de svenska synpunkterna på förväntat sätt. Av den anledningen finns ett dokument med ändringar i den svenska versionen enligt ovan. Rättelsen publicerades i EUT den 23 april 2018.

Det finns en version av aktuella BAT-slutsatser med rättelser införda, en så kallad konsoliderad version. Denna version har dock ingen rättslig verkan utan syftar endast till att underlätta läsning av dokumentet.

Konsoliderad version av BAT-slutsatser för produktion av organiska högvolymkemikalier (EUR-Lex)

Branschrelaterad vägledning