Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Stora förbränningsanläggningar

BREF-dokumentet för stora förbränningsanläggningar är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för aktuella anläggningar har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

Den 27 januari 2021 har Tribunalen ogiltigförklarat BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar (LCP BATC), och Polen vinner därmed framgång med sin talan.

Dom i mål T‑699/17 (InfoCuria)

Av domen framgår att LCP BATC inte omedelbart upphör att gälla utan att BAT-slutsatserna gäller till dess en ny rättsakt kan träda i kraft, dock som längst i 12 månader. Den nya rättsakten ska antas i enlighet med de regler om kvalificerad majoritet som definieras i artikel 3.3 i protokoll nr 36, vilka motsvarar reglerna om kvalificerad majoritet i Nicefördraget.

Polen hade väckt talan om ogiltigförklarande av LCP BATC. Domstolen delade Polens bedömning att genomförandebeslutet om BAT-slutsatserna inte antagits genom rätt omröstningsregler.

Det är ännu inte klart på vilket sätt domen påverkar det svenska genomförandet. Det är inte heller klart hur EU-kommissionen kommer att hantera frågan, via länken nedan hittar du kort information från EU-kommissionen (DG ENV). Vi kommer löpande uppdatera informationen kring domen så snart vi har ytterligare information att dela.

Information från EU-kommission, DG ENV, 2021-02-11 (pdf 94 kB)

Beslut om BAT-slutsatser 2017

LCP BATC offentliggjordes den 17 augusti 2017 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Från och med verksamhetsåret 2018 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (EUR-Lex)

BREF-dokument för stora förbränningsanläggningar (pdf, EIPPCB)

Branschrelaterad vägledning

Vägledning om BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (pdf 150 kB)

Generell vägledning om förbränningsanläggningar

När BAT-slutsatser har antagits och offentliggjorts skickar Naturvårdsverket ett informationsbrev till berörda tillsynsmyndigheter. Till dess att specifik författningstext infogas i industriutsläppsförordningen (2013:250) kan Naturvårdsverkets informationsbrev om publicering av aktuella BAT-slutsatser vara vägledande.

Naturvårdsverkets informationsbrev om antagna och offentliggjorda BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (pdf 27 kB)