Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Stora förbränningsanläggningar

BREF-dokumentet för stora förbränningsanläggningar är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för aktuella anläggningar har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

Nytt beslut om BAT-slutsatser och ändring i industriutsläppsförordningen

EU-kommissionen har fattat ett nytt beslut om antagande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar. I samband med att det nya beslutet offentliggörs i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) upphör det tidigare beslutet om LCP BATC från 2017, i enlighet med Tribunalens dom i mål T-699/17, se nedan. 

Bilagan till det nya beslutet, med BAT-slutsatser, är likalydande med bilagan till det tidigare beslutet från 2017.

BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (EUR-Lex)

Regeringen har den 21 januari 2022 beslutat om ändringar i industriutsläppsförordningen med anledning av det nya beslutet om LCP BATC. Ändringarna innebär bl.a. att BAT-slutsatserna även fortsättningsvis ska anses vara offentliggjorda den 17 augusti 2017. Ändringarna träder i kraft den 4 februari 2022. 

Naturvårdsverket bedömer att det innebär att BAT-slutsatserna ska fortsätta att tillämpas som tidigare och ska följas sedan den 17 augusti 2021. Från och med verksamhetsåret 2018 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

Ändringar i industriutsläppsförordningen (svenskforfattningssamling.se)

Tribunalens dom om ogiltigförklarande av BAT-slutsatser 

Den 27 januari 2021 har Tribunalen ogiltigförklarat  LCP BATC från 2017, och Polen vann därmed framgång med sin talan.

Dom i mål T‑699/17 (InfoCuria)

Av domen framgår att LCP BATC inte omedelbart upphör att gälla utan att BAT-slutsatserna gäller till dess en ny rättsakt kan träda i kraft, dock som längst i 12 månader. Den nya rättsakten ska antas i enlighet med de regler om kvalificerad majoritet som definieras i artikel 3.3 i protokoll nr 36, vilka motsvarar reglerna om kvalificerad majoritet i Nicefördraget.

Polen hade väckt talan om ogiltigförklarande av LCP BATC. Domstolen delade Polens bedömning att genomförandebeslutet om BAT-slutsatserna inte antagits genom rätt omröstningsregler.

Via länken nedan hittar du kort information från EU-kommissionen (DG ENV) om domen. 

Information från EU-kommission, DG ENV, 2021-02-11 (pdf 94 kB)

EU-kommissionen har överklagat Tribunalens dom om ogiltigförklarande till EU-domstolen. 

Beslut om BAT-slutsatser 2017

Branschrelaterad vägledning

Vägledning om BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (pdf 150 kB)

Generell vägledning om förbränningsanläggningar

När BAT-slutsatser har antagits och offentliggjorts skickar Naturvårdsverket ett informationsbrev till berörda tillsynsmyndigheter. Till dess att specifik författningstext infogas i industriutsläppsförordningen (2013:250) kan Naturvårdsverkets informationsbrev om publicering av aktuella BAT-slutsatser vara vägledande.

Naturvårdsverkets informationsbrev om antagna och offentliggjorda BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (pdf 27 kB)