Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn

BREF-dokumentet för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 9 juni 2016 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Från och med verksamhetsåret 2017 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (EUR-Lex)

BREF-dokument för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (pdf, EIPPCB)

Branschrelaterad vägledning

Vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (pdf 292 kB)

En huvudsaklig industriutsläppsverksamhet kan komma att omfattas av flera BAT-slutsatsdokument, det vill säga ha flera huvudslutsatser, och därmed även flera så kallade huvud-BREF:ar.

BAT-slutsatser om bästa tillgängliga teknik för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BAT) gäller övergripande för den kemiska industrin. Naturvårdsverket gör bedömningen att CWW BAT kan komma att utgöra huvudslutsatser för huvudverksamheter som omfattas av dessa slutsatser.

En industriutsläppsverksamhet kan komma att få flera huvudslutsatser (pdf 163 kB)

Naturvårdsverket gör bedömningen att CWW BATC är att betrakta som en huvudslutsats i de fall där den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten utgörs av produktion av kemikalier enligt 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 och 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) eller där den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten utgörs av rening av avloppsvatten enligt 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från ovan nämnda verksamheter. Dessa verksamheter kan även, men måste inte nödvändigtvis, träffas av andra slutsatser som kan utgöra huvudslutsatser. Naturvårdsverkets har i remissyttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr M 4134-18 redogjort för varför Naturvårdsverket kommit till denna slutsats.

Naturvårdsverkets remissyttrande till mark- och miljödomstolen den 12 oktober 2018