Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Avfallsbehandling

BREF-dokumentet för avfallsbehandling är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för aktuella anläggningar har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 17 augusti 2018 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Från och med verksamhetsåret 2019 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsatser för avfallsbehandling

Första rättelse av svenska versionen av BAT-slutsatser för avfallsbehandling

Andra rättelse av svenska versionen av BAT-slutsatser för avfallsbehandling

BREF-dokument för avfallsbehandling (pdf, EIPPCB)

Vid översättningen av BAT-slutsatserna från engelska till svenska beaktades inte de svenska synpunkterna på förväntat sätt. Av den anledningen finns ett dokument med ändringar i den svenska versionen enligt ovan. Rättelsen publicerades i EUT den 5 april 2019. Det finns en version av aktuella BAT-slutsatser med den första rättelsen införd, en så kallad konsoliderad version. Denna version har dock ingen rättslig verkan utan syftar endast till att underlätta läsning av dokumentet.

Konsoliderad version av BAT-slutsatser för avfallsbehandling (EUR-Lex)

Branschrelaterad vägledning

Vägledning om BAT-slutsatser för avfallsbehandling (265 kB)

Avfallsbehandling som bedrivs vid deponier (pdf 86 kB)

När BAT-slutsatser har antagits och offentliggjorts skickar Naturvårdsverket ett informationsbrev till berörda tillsynsmyndigheter. Till dess att specifik författningstext infogas i industriutsläppsförordningen (2013:250) kan Naturvårdsverkets informationsbrev om publicering av aktuella BAT-slutsatser vara vägledande.

Naturvårdsverkets informationsbrev om antagna och offentliggjorda BAT-slutsatser för avfallsbehandling (pdf 104 kB)