Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Raffinering av mineralolja och gas

BREF-dokumentet för raffinering av mineralolja och gas är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 28 oktober 2014 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Senast den 28 oktober 2018 måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda för de verksamheter som omfattas av 11 kap. 7 § (23.30-i) miljöprövningsförordningen (2013:251).

Från och med verksamhetsåret 2015 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsats för raffinering av olja och gas (EUR-Lex)

BREF-dokument för raffinering av mineralolja och gas (pdf, EIPPCB)