Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

BAT-slutsatser för tillverkning av järn och stål

BREF-dokumentet för järn- och ståltillverkning är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 8 mars 2012 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Senast den 8 mars 2016 måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda för de verksamheter som omfattas av 4 kap. 12 § (13.20-i), 11 kap. 2 § 1 (23.10-i) och 15 kap. 1 § (27.10-i) i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Från och med verksamhetsåret 2013 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs.

BAT-slutsatser för järn- och ståltillverkning (EUR-Lex)

BREF-dokument för järn- och ståltillverkning (pdf, EIPPCB)

Mer information

Vilka verksamheter som berörs av vilka BAT-slutsatser framgår av industriutsläppsförordningen och miljöprövningsförordningen.