Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin

BREF-dokument för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för aktuella anläggningar har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 4 december 2019 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Från och med verksamhetsåret 2020 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin

BREF-dokument för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin (pdf, EIPPCB)

Branschrelaterad vägledning

Uppdatering av vägledning

Den 20 juli 2021 trädde ändringar i 5 kap miljöprövningsförordningen (2013:251) i kraft. Ändringarna innebär att verksamheter som producerar foder nu ligger under samma paragrafer som för produktion av livsmedel av animaliska och/eller vegetabiliska råvaror. Ändringen har utförts för att anpassa förordningen mer utifrån industriutsläppsdirektivets bestämmelser. Naturvårdsverkets vägledning om BAT-slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin har uppdaterats utifrån denna förändring.

Vägledning om BAT-slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin (pdf 264 kB)

När BAT-slutsatser har antagits och offentliggjorts skickar Naturvårdsverket ett informationsbrev till berörda tillsynsmyndigheter. Till dess att specifik författningstext infogas i industriutsläppsförordningen (2013:250) kan Naturvårdsverkets informationsbrev om publicering av aktuella BAT-slutsatser vara vägledande.

Naturvårdsverkets informationsbrev om antagna och offentliggjorda BAT-slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin (pdf 283 kB)