Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Granskad: ‎den ‎1‎ ‎juli‎ ‎2024

Genom branschvisa krav på bästa tillgängliga teknik, BAT, för de cirka 30 sektorer som omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED) ställs mer enhetliga krav på bland annat utsläpp från industrier inom EU.

BAT-slutsatsdokumentet är ett kapitel i BREF:en (BAT Reference document). Det pågår ett arbete med att uppdatera tidigare BREF:ar och i vissa fall ta fram nya BREF:ar samt förse dem med aktuella BAT-slutsatser.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, verksamhetsutövare och allmänheten.

Publicerade BREF:ar och BAT-slutsatser

Kraven i BAT-slutsatserna ska uppfyllas inom fyra år efter det att slutsatserna är publicerade.

Järn- och ståltillverkning 2012-03-08
Iron and Steel Production (IS)

Tillverkning av glas och mineralull 2012-03-08
Manufacture of Glass (GLS)

Garvning av hudar och skinn 2013-02-16
Tanning of Hides and Skins (TAN)

Tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid 2013-04-09
Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide (CLM)

Tillverkning av klor-alkali 2013-12-11
Production of Chlor-alkali (CAK)

Produktion av massa, papper och kartong 2014-09-30
Production of Pulp, Paper and Board (PP)

Raffinering av mineralolja och gas 2014-10-28
Refining of Mineral Oil and Gas (REF)

Produktion av träbaserade skivor 2015-11-24
Wood-based Panels Production (WBP)

Rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn 2016-06-09
Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW)

Icke-järnmetallindustrin 2016-06-30
Non-ferrous Metals Industries (NFM)

Intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris 2017-02-21
Intensive Rearing of Poultry or Pigs (IRPP)

Stora förbränningsanläggningar 2017-08-17
Large Combustion Plants (LCP)

Produktion av organiska högvolymkemikalier 2017-12-07
Production of Large Volume Organic Chemicals (LVOC)

Avfallsbehandling 2018-08-17
Waste Treatment (WT)

Avfallsförbränning 2019-12-03
Waste Incineration (WI)

Livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin 2019-12-04
Food, Drink and Milk Industries (FDM)

Ytbehandling med organiska lösningsmedel 2020-12-09
Surface Treatment Using Organic Solvents (including Wood and Wood Products Preservation with Chemicals) (STS)

Behandling av järnbaserade metaller 2022-11-04
Ferrous metals processing industry (FMP)

Rening och hantering av avgaser inom den kemiska sektorn 2022-12-12
Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector (WGC)

Textilindustrin 2022-12-20
Textiles Industry (TXT)

Slakterier och industri för animaliska biprodukter 2023-12-18
Slaughterhouses and animals By-products Industries (SA)

Publicerade REF-dokument

REF-dokument är sektorsgemensamma referensdokument för ett specifikt ämnesområde, de innehåller inte BAT-slutsatser.

Det finns ett REF-dokument som publicerats under IED:

JRC Reference Report on Monitoring (ROM) of Emissions to Air and Water from IED Installations, 2018-08-20 (pdf, EIPPCB:s webbplats)

Pågående arbete med BREF:ar och BAT-slutsatser

Branscherna nedan är listade i den ordning som de befinner sig i den så kallade BREF-processen. Först på listan står den BREF som är närmast slutmötet och beslut.

 • Smidesverkstäder och gjuterier
  Smitheries and Foundries Industry (SF)
 • Keramisk tillverkning
  Ceramic Manufacturing Industry (CER)
 • Produktion av oorganiska högvolymkemikalier
  Large Volume Inorganic Chemicals (LVIC) 
 • Ytbehandling av metaller och plaster
  Surface Treatment of Metals and Plastics (STM)
 • Gruvor för vissa metaller
  Extraction including on-site treatment of metal ores (MIN)

Under uppstart

Först listade BAT-slutsatser är närmast s k aktivering för EU-arbete med BREF-dokument inklusive BAT-slutsatser, inom ramen för IED.   

 • Deponier
  Landfills (LAN)
 • Storskalig tillverkning av batterier
  Production of batteries in giga-factories (PBG)
 • Järn- och ståltillverkning
  Iron and Steel Production (IS)

På IPPC-byråns webbplats finns samtliga BREF:ar, inklusive utkast på dokument publicerade:

Referensdokument på Europeiska IPPC-byråns webbplats

På följande länk finns en tabell som visar vad som hände/händer när i arbetet med BREF- och BAT-slutsatsdokument. Här kan du se var i revideringsprocessenen viss BREF-revidering befinner sig. Du kan också se hur lång tid det brukar gå mellan de olika stegen i en revidering. Naturvårdsverket uppdaterar tabellen återkommande.

Översikt av vad som händer när i arbetet med BREF- och BAT-slutsatsdokument – Version 20, uppdaterad 2024-06-11 (pdf)

Vägledningar

I vägledningarna hänvisar Naturvårdsverket till EU-kommissionens FAQ. Den finns på följande plats:

EU-kommissionens FAQ (europa.eu)

Vägledning genom Frågor och svar

Naturvårdsverket försöker löpande besvara och publicera vanligt förekommande frågor och svar på vår webbplats i väntan på att frågorna kommer tas in i våra vägledningsdokument.

Frågor och svar

Vägledning om industriutsläppsbestämmelser

Naturvårdsverket har tagit fram en generell vägledning om industriutsläppsbestämmelserna, som ett stöd för såväl tillsyns- och prövningsmyndigheter som verksamhetsutövare och andra yrkesverksamma med anknytning till området. Vägledningen är en uppdaterad version av Naturvårdsverkets rapport 6702 ”Vägledning om industriutsläppsbestämmelser”, som publicerades 2016.

Vägledning om industriutsläppsbestämmelser (pdf)

Vägledning om dispenser

Vägledningen riktas till tillsynsmyndigheter, prövningsmyndigheter och verksamhetsutövare som stöd i tillämpningen av 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen.

Vägledning om dispenser enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (pdf)

EU-kommissionen har låtit genomföra ett projekt om tillämpningen av möjligheten till dispenser från BAT-slutsatser med utsläppsvärden under IED. Projektet syftade bland annat till att identifiera allmänna principer och goda exempel för medlemsstaternas tillämpning vid dispensprövningar, vilket redovisas i avsnitt 5 i rapporten. Projektet resulterade i en rapport på engelska som publicerades i mars 2018.

European Commission Directorate-General Environment: Application of IED Article 15(4) derogations – Final report (pdf, europa.eu)

Vägledning om onormala driftförhållanden – OTNOC

Vägledningen riktas i första hand till tillsynsmyndigheter i deras tillämpning av bestämmelserna om onormala driftförhållanden i IED. Syftet med vägledningen är att samla och presentera kunskap om begreppet OTNOC, lyfta vikten av förebyggande arbete kring OTNOC samt att ge stöd till tillsynsmyndigheterna i deras bedömningar av eventuella OTNOC-situationer genom framtagande av ett antal utgångspunkter för sådana bedömningar. Vägledningen är ett komplement till Naturvårdsverkets vägledning om industriutsläppsbestämmelser.

Vägledning om OTNOC (pdf)

Vägledning om statusrapporter

Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter gällande industriutsläppsverksamheter är avsedd att användas av såväl tillsyns- och prövningsmyndigheter som verksamhetsutövare.

Vägledning om statusrapporter

Naturvårdsverket har arrangerat ett webbsänt seminarium riktat till tillsynsmyndigheter om statusrapporter för industriutsläppsverksamheter.

Webbinarium om statusrapporter (youtube.com)

Vägledning från Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige har genomfört två projekt avseende IED och industriutsläppsverksamheter, IED-tillsyn av industriutsläppsverksamheter (2015/2017) och Att leva med BAT-slutsatser (2021). Projekten resulterade i två handläggarstöd med syfte att skapa tydlighet, samsyn och likriktning i tillsynen av industriutsläppsverksamheter.

Handläggarstöd Tillsyn av industriutsläppsverksamheter (miljosamverkansverige.se)

Handläggarstöd Att leva med BAT-slutsatser (miljosamverkansverige.se)

Det svenska genomförandet av IED och BREF-processen

Den 5 december 2023 arrangerade Naturvårdsverket en digital träff med fokus på aktuella frågor inom IED. Agendan innefattade bland annat en presentation om de centrala utgångspunkterna i IED och det svenska genomförandet, genomgång av hur BREF-processen (en process där BAT-slutsatser tas fram) ser ut, erfarenheter kring hur BAT-slutsatser påverkar tillståndsprövning och tillsyn samt genomgång av vägledningar om IED.

Youtube video

Vanliga begrepp

Inom IED förekommer många förkortningar och begrepp. Här förklarar vi några av de mer vanligt förekommande. Dokumentet innehåller förklaringar för samtliga begrepp kopplat till industriutsläppsbestämmelser.

Relaterad vägledning

  Sammanställning av IED-vägledning

  Här kan du ladda ner en sammanställning av den vägledning som Naturvårdsverket har tagit fram gällande industriutsläppsverksamheter (IED).