Miljöövervakningens Programområde Luft

Granskad: ‎den ‎17‎ ‎april‎ ‎2024

Syftet med Programområde Luft är att övervaka och ta fram underlag om halter av föroreningar i luft och nederbörd, i första hand i regional bakgrund.

Programmet övervakar ämnen i luft som regleras i lagstiftning och konventioner, men det är också viktigt att följa upp miljömålen och att bidra till att upptäcka nya miljöstörningar.

Högsta prioritet har efterlevnaden av den svenska lagstiftningen samt EU-direktiv och rapporteringskrav som är knutna till dessa. Luftvårdskonventionen (CLRTAP) och dess övervakningsprogram EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) har också hög prioritet både vad gäller mätningar och rapporteringar.

Andra viktiga internationella konventioner och organ är Stockholmskonventionen, Helsingforskonventionen (HELCOM), Oslo-Pariskonventionen, Atlantenkonventionen (OSPAR), Arktiska rådets övervakningsprogram (AMAP), Wienkonventionen, Klimatkonventionen samt FN:s meteorologiska organisation (WMO).

Uppföljningen av de svenska miljömålen har också hög prioritet. I många fall sammanfaller lagstiftning, internationella krav och miljömål.

Diagram samt analyser av delar av de senaste årens resultat från övervakningen:

Luften i Sverige

Resultat från övervakning inom Programområde Luft (pdf på diva-portal.org)

Naturvårdsverkets ansvar

Programområde Luft drivs av Naturvårdsverket som ansvarar för att ta fram en nationell bild av halter och nedfall av luftföroreningar. Detta innebär i första hand att uppfylla de krav på övervakning som ingår i luftkvalitetsförordningen (2010:477) och de olika konventionerna ovan.

Övervakningen sker genom mätningar och modellberäkningar huvudsakligen i regional bakgrund (landsbygd). Naturvårdsverket ansvarar även för att informera om resultaten från luftövervakningen.

Luftkvalitetsförordningen (2010:477)

Kommunerna ansvarar enligt luftkvalitetsförordningen för kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Dessa följs upp i tätortsmiljö. Länsstyrelserna övervakar luftkvaliteten främst för att följa upp de regionala miljökvalitetsmålen.

Kommunernas kontroll av miljökvalitetsnormerna

Länsstyrelsernas regionala miljöövervakning

Delprogram

Revision av programområdet

År 2015–2016 genomfördes en revision av programområdet. Revisionen inleddes med att en oberoende part, NILU (Norsk institutt for luftforskning), utvärderade samtliga delprogram samt lämnade rekommendationer kring hur de skulle kunna utvecklas. Naturvårdsverket tog utifrån detta fram ett PM med förslag på förändringar av programområdet. Ett flertal förändringar har sedan dess genomförts, främst med fokus på miljögifter.

Evaluation of the Swedish national air monitoring programme ”Programområde Luft” (NILU)

PM Revision av Programområde Luft (NV) (pdf 1 MB)

År 2018–2021 gjordes en fördjupad revision av delprogrammen Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd, Krondroppsnätet-NV och MATCH Sverige-systemet. Centre of Hydrology and Ecology i Storbritannien gjordes en utvärdering av delprogrammen som därefter låg till grund för Naturvårdsverkets förslag till nytt program. 

Evaluation of three sub-programmes in the Swedish National Air Monitoring Programme (pdf 2 MB)

PM med Naturvårdsverkets förslag till reviderat program (reviderad version efter remiss) samt Bilaga med fastställt program (pdf 820 kB)