Modellering av lufthalter och deposition med MATCH-Sverigesystemet

Koncentrationer i luft av svavel, kväve och marknära ozon samt nedfall av svavel, kväve och baskatjoner beräknas med MATCH-Sverigesystemet, som är en atmosfärskemisk spridningsmodell. Med modellen utförs beräkningar för Sverige, delar av Östersjön och Västerhavet.

Resultaten från delprogrammet används för att följa upp miljökvalitetmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.

Syftet med delprogrammet är att kartlägga aktuella förhållanden och med hjälp av tidsserier följa förändringar över tid, av såväl föroreningshalter i luft som deposition av svavel, kväve och baskatjoner.

Med MATCH-Sverigesystemet kan Sveriges föroreningsbidrag till de totala halterna skiljas ut. Transporten av föroreningar från andra länder till Sverige kan också kartläggas.

Resultat från delprogrammet finns presenterade hos datavärdskapet för atmosfärskemi (modellerade halter och deposition) från 1998 och framåt.

Emissionsdata, atmosfärskemiska mätningar och meteorologiska data

För att genomföra uppdraget används geografiskt fördelade emissionsdata för Sverige och Europa, meteorologiska data samt atmosfärskemiska mätdata från andra delprogram inom Programområde Luft. Resultaten tas fram på regional skala med en upplösning på 20x20 km.

Utförare av delprogrammet är SMHI.

Datavärdskap för atmosfärskemi (SMHI)

Delprogramsbeskrivning (pdf 1 MB)

Resultatrapport 2017–2019 hos SMHI (pdf 4 MB)