Partiklar i luft

Delprogrammet övervakar halter och trender för partiklar och sot i bakgrundsluft i Sverige. Det följer upp miljökvalitetsmålet Frisk luft. Utöver detta delprogram sker mätningar av kommunerna för kontroll av miljökvalitetsnormen.

Delprogrammet Partiklar och sot i luft följer upp direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa. Även önskemål från EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) tillgodoses.

Mätningar görs vid fyra mätplatser i bakgrundsmiljö (det vill säga långt från bebyggelse och vägar) och tre mätplatser i urban bakgrund (i en tätort i parkmiljö eller till exempel på ett tak). I bakgrundsmiljö mäts partikelmasskoncentrationer i PM10 och PM2,5 samt organiskt och elementärt kol (OC/EC) i PM2,5-fraktionen på Råö (Halland), Bredkälen (Jämtland), Hallahus/Hyltemossa (Skåne) och Norunda (Uppland). Mätningar av partiklarnas oorganiska huvudkomponenter enligt direktivet sker inom delprogram "Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd". Dessutom mäts partiklarnas ljusspridning, absorption och storleksfördelning vid Norunda och Hyltemossa. Detta ger information om partiklarnas egenskaper och är ett krav enligt direktiv 2008/50/EG samt rekommendation från EMEP.

I Malmöregionen, Stockholm och Umeå mäts PM2,5 vid tre mätplatser i urban bakgrund. Syftet med mätningarna är att utvärdera befolkningens genomsnittliga exponering för PM2,5.

Utförare är IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Beskrivning av delprogram