Ozonnedbrytande ämnen

Delprogrammet bidrar till att följa tidsmässiga förändringar av halterna av ozonnedbrytande ämnen i atmosfären över nordliga delen av norra halvklotet. Resultaten används vid uppföljningen av miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt.

I samband med att hotet mot ozonskiktet blev alltmer uppenbart 1970–1980 tillkom Wienkonventionen till skydd av ozonskiktet samt Montrealprotokollet och dess tillägg. Inom ramen för dessa behövdes nationella och internationella mätningar av halterna av ozonnedbrytande ämnen.

Syftet med delprogrammet är att göra det möjligt att följa de ozonnedbrytande ämnenas utveckling, bidra till det internationella utbytet av kvalitetssäkrade data samt bidra till att ge information om tillståndet över nordliga delen av norra halvklotet.

Mätningar av den atmosfäriska kolumnen av väteklorid, klornitrat, ozon, dikväveoxid, HCFC-22 och flera andra ämnen genomförs vid Harestua solobservatorium (60oN,11oO).

Data rapporteras årligen till det globala nätverket NDACC (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change).

Utförare är Chalmers/IVL.

Beskrivning av delprogrammet

Mer information