Organiska miljögifter i luft och nederbörd

Delprogrammet följer utvecklingen och uppskattar halter av organiska miljögifter samt PAH i luft och deposition i Sverige och norra Finland. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Frisk luft.

Delprogrammet Organiska miljögifter i luft och nederbörd startade 1994. Mätningar görs vid tre stationer i Sverige och en station i norra Finland. Övervakning av organiska miljögifter styrs av direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i luften.

Önskemål om övervakning finns även från EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), HELCOM (konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö), OSPAR (konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten) samt AMAP (Arctic Monitoring Assessment Programme) och Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

Delprogrammet omfattar övervakning av PAH:er, PCB, HCB, HCH, pesticider, bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen (PFAS), dioxiner, furaner, klordaner och klorparaffiner.

Utförare är IVL Svenska Miljöinstitutet.

Beskrivning av delprogrammet