Miljöövervakning följer tillståndet i miljön

Groda
Granskad: ‎den ‎24‎ ‎april‎ ‎2024

Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska miljöövervakningen, som samordnas av Naturvårdsverket. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen.

Miljöövervakning ger en lägesbeskrivning av tillståndet i miljön och varnar för störningar. Arbetet bygger på återkommande, systematiskt upplagda undersökningar, som visar miljötillståndet genom att registrera eventuella förändringar i naturmiljön.

Genom att jämföra aktuella lägesbeskrivningar med tidigare mätningar kan förändringar i miljön upptäckas. På så vis kan man se om genomförda åtgärder får önskad effekt eller inte. Ibland behövs ytterligare undersökningar för att ta reda på om förändringen innebär ett problem eller inte. 

 

Grundläggande för miljöarbetet

Resultaten från miljöövervakningen är grundläggande för miljöarbetet i stort. Arbetet med att utforma och prioritera miljöpolitiken baseras på miljöövervakningens resultat.

Programområden

Såväl den nationella som den regionala miljöövervakningen organiseras enligt tio programområden som i sin tur omfattar flera delprogram.

Forskning och andra verksamheter

Miljöforskning och miljöövervakning behöver samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem. Miljöövervakningsinformation får vi också genom inventeringar, recipientkontroll samt uppföljnings- och åtgärdsarbete i miljön.

Samordning av miljöövervakningen

Det är många aktörer som utför arbetet inom miljöövervakningen. Naturvårdsverket samordnar tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten svensk miljöövervakning. 

 

Rapportera det du ser

Hjälp oss att observera några av de arter som är viktiga för ett rikt växt och djurliv och som vi behöver mer kunskap om. Rapportera observationer av igelkott, skogshare och apollofjäril. Fler skyddsvärda arter finns beskrivna på den sida du kommer till via länken här nedan.

Din rapport hjälper oss att följa var arterna finns och när de finns där. Det är betydelsefull kunskap i arbetet för att skydda arterna. Alla rapporter kontrolleras av experter och hamnar i Sveriges största databas för artobservationer, Artportalen. Skyddsvärda arter drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket.

 

Igelkott som tittar in i kameran

Hjälp till att rapportera skyddsvärda arter

Nytt från Miljöövervakningen

Nytt från Miljöövervakningen är ett nyhetsbrev med information om och resultat från den svenska miljöövervakningen. Nyhetsbrevet ges ut i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och utkommer sex gånger per år.

Nyhetsbrev

Vägledning och stöd

Handledning för miljöövervakning liksom annan information som stöd för genomförande av miljöövervakning.