Miljöövervakningens programområden

Såväl den nationella som den regionala miljöövervakningen organiseras i programområden som i sin tur omfattar flera delprogram.

Flera programområden avser specifika naturtyper och miljöer, medan andra har en mer övergripande karaktär som till exempel programområdena Landskap respektive Miljögiftssamordning.

Nationellt ansvarar Naturvårdsverket för följande programområden:

 • Landskap
 • Fjäll
 • Skog
 • Jordbruksmark
 • Våtmarker
 • Biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter
 • Luft
 • Miljögiftssamordning
 • Hälsorelaterad miljöövervakning

Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för:

 • Kust och hav
 • Sötvatten

Miljöövervakningens uppbyggnad vilar på en begreppsstruktur som är gemensam för alla programområden, även om tillämpningen kan skilja sig åt något.

Delprogram

Varje programområde omfattar flera delprogram. Avsikten med en sådan indelning är att man ska få överblick och en mer heltäckande bild av tillståndet i svensk miljö.

Kriterierna för hur ett programområde delas in i delprogram är olika för varje område. Delprogrammen når du via respektive programområde.

Nya och reviderade delprogram har egna beskrivningar och dessa delprogramsbeskrivningar följer en framtagen mall. 

Mall delprogrambeskrivning (67 kB)