Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd

Granskad: ‎den ‎29‎ ‎november‎ ‎2023

Delprogrammet följer trender för försurande och övergödande ämnen. Syftet är att uppfylla direktiv och internationella åtaganden samt att ligga till grund för nationell och regional miljömålsuppföljning. Rapportering sker också till EU och internationella konventioner.

Delprogrammet Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd har under de senaste åren genomgått en revision tillsammans med delprogrammet Krondroppsnätet-NV. Delprogrammen har nu slagits ihop till ett gemensamt program. 

Mätningar

Mätningar av försurande och övergödande ämnen har bedrivits under många år i Sverige inom ett antal delprogram som med tiden slagits ihop. Sedan 1979 finns exempelvis fyra svenska mätstationer som ingår i EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), ett europeiskt samarbetsprogram för övervakning av luftföroreningar som transporteras långa sträckor med luftmassorna och sprids över landsgränser.

Dessa EMEP-stationer där många olika parametrar mäts, i flera fall med hög tidsupplösning, är i dag våra så kallade supersites. Samma supersites ingår även i andra delprogram i Programområde Luft. EMEP-mätningarna kompletteras av ett större antal mätstationer med månadsvisa mätningar: LN-stationerna (luft och nederbörd, 17 st), SNK-stationerna (strängprovtagning/torrdeposition, nederbörd och krondropp, 7 st) och N-stationerna (nederbörd, 5 st). Sammantaget utgör de mätnätverket SveLoD.

Inom delprogrammet mäts exempelvis i Luft:

  • Svavelföreningar (SO2, SO4),
  • Kväveföreningar (NO2, total mängd NO3, total mängd NH4),
  • Klorid (Cl), kalium (K), kalcium (Ca), natrium (Na) och magnesium (Mg),

och i nederbörd mäts:

  • svavelföreningar (SO4),
  • kväveföreningar (NO3, NH4),
  • pH,
  • klorid (Cl), kalium (K), kalcium (Ca), Natrium (Na), magnesium (Mg), totalfosfor (P),
  • ledningsförmåga (konduktivitet) och
  • nederbördsmängd.

I luftmätningarna på LN-stationerna ingår svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2) och ozon (O3).

Resultat från delprogrammet finns presenterade hos datavärdskapet för luftkvalitet.

Datavärdskap för luftkvallitet (SMHI)

Rapportering och användning

Resultaten som tas fram inom delprogrammet används bland annat för arbetet med konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar i Europa (CLRTAP/EMEP).

Andra användare är lokala, regionala och nationella myndigheter (kommuner, länsstyrelser, Naturvårdsverket, SMHI, Havs- och Vattenmyndigheten m.fl.) samt studenter, forskare och lärare vid universitet och högskolor. Resultaten används dels inom olika myndigheters miljöarbete, för bland annat åtgärdsuppföljning och som underlagsdata vid bedömningar av miljöpåverkande verksamheter, dels i olika typer av forskningsprojekt. 

Utförare är IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Beskrivning av delprogrammet:

Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd 2021 (pdf 138 kB)