Marknära ozon

Syftet med delprogrammet är att följa upp de halterna av marknära ozon, som är reglerade enligt svensk och internationell lagstiftning. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Syftet med delprogrammet är att övervaka halterna av marknära ozon i bakgrundsluft och i tätort. Krav på mätplatser ställs i luftkvalitetsförordningen (2010:477) och direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa. Även EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) använder sig av mätdata från delprogrammet. I delprogrammet ingår timvisa och månadsvisa mätningar, kontinuerlig uppdatering på internet med aktuella ozonhalter och jourbevakning avseende information till allmänheten.

Inom delprogrammet görs mätningar i bakgrundsluft (landsbygd) samt på förortsstationer. Timvisa mätningar görs vid tio regionala bakgrundsstationer samt fyra förortsstationer. Dessutom genomförs månadsvisa mätningar vid ytterligare sjutton bakgrundsstationer inom delprogrammet Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd.

Halterna av marknära ozon i Sverige följs också upp genom modellering inom delprogrammet "MATCH-Sverigesystemet".

MATCH-Sverigesystemet

Utöver uppföljning av halterna av marknära ozon kräver direktivet även mätning av ozonbildande ämnen. Kvävedioxidmätningar utförs vid samtliga ozonstationer . Flyktiga organiska ämnen (VOC) mäts vid två stationer.

Utförare är IVL Svenska Miljöinstitutet samt Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Ozonhalter i Sverige de senaste 24 timmarna

Ozonjour, IVL Svenska Miljöinstitutet

Marknära ozonhalter över hela Europa, EEA

Prognos för halter av marknära ozon, SMHI

Beskrivning av delprogram