Marknära ozon, de senaste 24 timmarna (preliminära mätvärden)

Halterna av marknära ozon kontrolleras över Sverige med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata (eller nära-realtidsdata). Detta diagram visar alla data för marknära ozon som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna.

  Marknära ozon är en av de viktigaste luftföroreningarna i Sverige och orsakar negativa hälsoeffekter för människor samt skador på växtligheten. Höga halter av marknära ozon i Sverige orsakas huvudsakligen av långdistanstransport från andra länder.

  Att få tillgång till data om halterna av marknära ozon i realtid är viktigt för att bl.a. kunna informera allmänheten om när det finns en utökad risk för negativa hälsoeffekter samt för att vid behov kunna vidta förebyggande åtgärder. Realtidsdata är också mycket efterfrågade av experter inom EU och av dem som gör modellberäkningar av luftkvalitet. Detta för att kunna jämföra mellan olika länder och städer, för att kunna användas i forskningsstudier, samt för att förbättra prognoserna för hur luftkvaliteten kommer att utvecklas de kommande timmarna och dagarna.

  Lagstiftningen ställer krav på timvis uppdatering av halterna av de reglerade luftföroreningarna (inklusive marknära ozon). Här gör vi det på ett samlat sätt nationellt, vilket underlättar jämförelse mellan olika städer samt informationen till allmänheten och andra viktiga intressenter.

  För marknära ozon har både miljökvalitetsnormer och preciseringar av miljömålet Frisk luft fastställts. En av miljömålet Frisk lufts preciseringar avser timmedelvärden. 

  Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

  Preciseringar av frisk luft (sverigesmiljomal.se)

  Mer information om marknära ozon samt diagram baserade på kvalitetssäkrade resultat hittar du under Luften i Sverige på Naturvårdsverkets webbplats:

  Marknära ozon och kvalitetssäkrade diagram under Luften i Sverige

  Om realtidsdata

  De data som visas i diagrammet är preliminära värden. Eftersom data skickas direkt från mätinstrumentet har de inte hunnits granskas eller kvalitetssäkras. Det innebär att data kan ändras eller, i värsta fall, underkännas och markeras som ogiltiga. Ibland kan även negativa värden redovisas, vilket oftast beror på osäkerheter i mätinstrumenten och att data inte har hunnit kvalitetssäkras.

  Man ska därmed använda realtidsdata med försiktighet. De officiella resultaten från kontroll av luftkvalitet är de kvalitetssäkrade data som årligen i mars rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd. Kvalitetssäkrade data är oftast klara för publicering till sommaren året efter att de uppmätts.  

  Det är också viktigt att påpeka att bara för att data från en viss kommun eller region inte presenteras här, betyder det inte nödvändigtvis att luftkvalitet inte kontrolleras i kommunen eller regionen. Vissa mätmetoder kräver analys av proverna på laboratorium och möjliggör därför inte rapportering av data i realtid. Många kommuner och regioner i Sverige har relativt god luftkvalitet och har därför inte heller krav på att mäta luftkvaliteten kontinuerligt, utan kan kontrollera luften genom skattningar eller modellberäkningar. Alla kommuner som mäter kontinuerligt med metoder som kan redovisa realtidsdata har inte heller anslutit sig till det nationella systemet ännu.

  RELATERADE MILJÖMÅL

  • Frisk luft

  ANSVARIG MYNDIGHET

  • Naturvårdsverket