Pesticider i luft och nederbörd

Syftet med delprogrammet är att få en överblick av potentiellt miljö- och hälsofarliga bekämpningsmedel i luft och nederbörd. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap.

Mätningarna inom delprogrammet startades under våren 2002-2003. Resultaten från mätningarna fungerar som underlag till att bedöma miljö- och hälsorisker kopplade till spridning av bekämpningsmedel. Delprogrammet ger också information om långväga transporter av bekämpningsmedel – särskilt för de som inte används inom landet.

Prover samlas in under den huvudsakliga spridningsperioden under vår, sommar och höst. Halterna av bekämpningsmedel i nederbörd analyseras vid två stationer i Sverige och halterna i luft vid en station. 

Utförare är Institutionen för vatten och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Resultatet lagras hos datavärden, Institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Delprogramsbeskrivning (pdf 114 kB)