Metaller i mossa

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎november‎ ‎2023

Syftet med delprogrammet är att följa förändringar av nedfallet av metaller över Sverige. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Frisk luft.

För att följa förändringar av nedfallet av metaller över Sverige har Naturvårdsverket vart femte år sedan 1975 gjort en landsomfattande undersökning av metaller i mossa. Mossundersökningarna har bland annat tydligt kunnat påvisa förändringar i nedfall genom utsläppsbegränsande åtgärder.

Rapporten och resultatet från undersökningen 2020 är nu klara och kan laddas ner från IVL (ivl.se) där även äldre undersökningar finns för nedladdning.

Metaller och kväve i mossa, 2020 (pdf)

Kartor och grunddata på ivl.se

Resultaten från undersökningen rapporteras även till ICP Vegetation (International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops). Här sammanställs även resultaten från flera andra europiska länders undersökningar av metaller i mossa.

ICP Vegetation, UN-ECE

Delprogramsbeskrivning