Metaller i luft och nederbörd

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎november‎ ‎2023

Syftet med delprogrammet är att följa utvecklingen av halter och deposition av metaller i Sverige. Resultaten används bland annat för uppföljning av EU-direktiv, internationella konventioner och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Delprogrammet startade 1984 och följer utvecklingen av halter och deposition av metaller. Utvärdering av luftkvalitet med avseende på metaller regleras av EU:s Luftkvalitetsdirektiv 2004/107/EC och 2008/50/EC. 

Många metaller finns även med i EMEP:s (European Monitoring and Evaluation Programme) övervakningsprogram. Resultaten används i arbetet med Luftvårdskonventionen (CLRTAP - Convention on Long-range Transboundary Air Pollution), inom AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) och Minamatakonventionen om kvicksilver.

Mätningar i luft och nederbörd görs på fyra stationer i Sverige och en i norra Finland. Följande metaller mäts: arsenik (As), kadmium (Cd), kobolt (Co), krom (Cr) , koppar (Cu), kvicksilver (Hg), mangan (Mn), nickel (Ni), bly (Pb), zink (Zn) och vanadin (V).

Utförare är IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Delprogramsbeskrivning