Pågående projekt

Pågående arbeten och projekt med syfte att bidra till en mer hållbar plastanvändning, både i Sverige och internationellt.

Systemkunskap, statistik och miljöövervakning

Projektet syftar till att ge en uppdaterad av våra svenska plastflöden, både användning och avfallshantering. Kartläggningen är en uppdatering från rapporten Kartläggning av plastflöden i Sverige 2019 med statistik från 2016/2017.

Ansvarig för projektet: Naturvårdsverket och konsulter SMED

Syftet med denna studie är att undersöka hur tillgången till data om olika plastflöden kan förbättras, och beskriva den nytta som kan komma med bättre plaststatistik. Studien gäller plastflöden som går till förbränning, den mängd som går till återvinning samt utvalda större plastflöden i övrigt.

Ansvarig för projektet: Naturvårdsverket och konsulter SMED

Syftet med projektet är att kartlägga och jämföra befintliga metoder för att uppskatta plastmängd och plastavfallssorter i blandade fraktioner på avfallsförbränningsanläggningar (el- och fjärrvärmeproduktion). Lämplig metod eller metoder ska rekommenderas för datainhämtning för statistik om plastförbränning, samt alternativ för regelbunden datainsamling.

Ansvarig för projektet: Naturvårdsverket och konsulter från SMED

IVL har i samverkan med KTH genomfört detta projekt, som syftar till att undersöka mikroplaster från granulatfria konstgräsytor och ytor med gjutet gummigranulat, samt att ta fram specifikationer för att minska utsläppen av mikroplaster från de sistnämnda ytorna. Projektet slutredovisas i juni -21.

Provtagning samt analys av mikroskräp av utsjösediment

Det övergripande syftet är att utvärdera om mätningar av mikroskräp i utsjösediment är lämpligt att ingå i det löpande övervakningsprogrammet för att möta krav på övervakning enligt havsmiljöförordningen.

Utförare Göteborgs universitet

Hållbar plastanvändning – verktyg och stöd

Som en del i den särskilda satsningen på internationellt arbete med miljöanpassning av plast har Naturvårdsverket beslutat om 6 olika bidrag till Svenska institutet för standarder, SIS, för utveckling av standarder inom plastområdet.

 • Projekt 1 - ISO-sekretariatet för mekanisk och kemisk återvinning av plaster
 • Projekt 2 –Plaståtervinning
 • Projekt 3 – Framtagning av vokabulärstandard Plastics - Environmental aspects – Vocabulary inom CEN
 • Projekt 4 – Införande av rötning i SS-EN 13432 Förpackningar - Krav gällande återvinningsbara förpackningar genom kompostering och biologisk nedbrytning
 • Projekt 5 – Miljöaspekter av textil inom ISO/TC 38 WG 35 ”Textiles - Environmental aspects”
 • Projekt 6 – Standardiseringsförslag för digitala informationsbärare i textilier

Ansvarig för projektet: Svenska institutet för standarder, SIS

Svenska Institutet för Standarder - Plast

Naturvårdsverket ska inom ramen för arbetet med nationell plastsamordning underlätta målgruppernas (bland annat myndigheter, offentlig sektor och näringsliv) arbete med att värdera miljönyttan av olika handlingsalternativ i arbetet för en hållbar plastanvändning. Projektet är en förstudie, som syftar till att ta fram underlag kring möjligheter för Naturvårdsverket att göra detta.

Ansvarig för projektet: Naturvårdsverket och konsulter från WSP

I detta projekt tillämpas ny kunskap om nudging som styrmedel på miljöområdet. Projektet ska mynna ut i förslag på “green nudges” för att minska användningen av engångsmuggar i plast till förmån för mer miljöanpassade alternativ. Målgruppen är beslutsfattare inom offentlig sektor och näringsliv. Café-ägare är en särskilt utpekad målgrupp.

Tackling Plastic Litter - A Nudging Strategy for Reducing Consumption of Single‑Use Disposable Cups (oneplanetnetwork.org)

Ansvarig för projektet: Naturvårdsverket, konsulter från PBM Sweden AB

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska enligt den nyligen reviderade avfallsförordningen sortera ut åtminstone sex avfallsfraktioner, bland annat plast.

Naturvårdsverket arbetar för en kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning. För att skapa förbättrade förutsättningar för detta bör plastavfall sorteras ut i flera olika plastfraktioner. Dock saknar branschen en tydlig gemensam bild av vilka plastfraktioner som bör användas.

Under hösten 2020 ordnade Nationell plastsamordning ett möte där representanter från bygg- och återvinningsindustrin, forskare och andra intressenter diskuterade lämpliga fraktioner för utsortering för materialåtervinning, fraktioner med god potential men som inte återvinns idag, anpassning och praktiska lösningar för olika typer av arbetsplatser samt eventuella behov av ytterligare guidning.

Diskussionen utgick från ett förslag som Upphandlingsmyndigheten tagit fram i sitt arbete med utveckling av upphandlingskriterier. Där föreslås utsortering i följande fraktioner:

 • Transparent krymp- och sträckfilm
 • Färgad krymp- och sträckfilm
 • Plastförpackningar
 • Plastgolv och våtrumstapeter
 • Plaströr
 • Tak- och membranduk i plast
 • Annan plastfraktion som kan finnas i betydande mängd inom projektet, till exempel plastprofiler, cellplast och skumplast eller hårdplast monofraktion

Dessa plastfraktioner och dess utsortering kan anpassas utifrån när störst avfallsflöde uppstår.

Naturvårdsverket och Upphandlingsmyndigheten arbetar nu vidare med inspel från mötet. Naturvårdsverket avser att under nästa år ta fram guidematerial och/eller vägledning. Fortsatt dialog med branscherna är en mycket viktig del i detta arbete.

Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier ligger ute på Upphandlingsmyndighetens webbsida för synpunkter.

Tyck till om hållbarhetskriterier för avfallsflöden i byggsektorn

Stärka nätverk och främja innovation

Naturvårdsverket deltar i Havs- och vattenmyndighetens innovationsprojekt för den svenska implementeringen av producentansvar för fiskeredskap i plast enligt direktivet för engångsplast. Förutom deltagande i projektet så beviljas Havs- och vattenmyndigheten finansiering för projektet. Projektet strävar efter att använda policy-practice feedback loops och design drivna metoder i utveckling av styrmedel. Målet med projektet är att identifiera viktiga utmaningar och tillsammans med berörda aktörer skapa samsyn kring genomförandet av direktivet. projektet ska bidra till ett innovativt och långsiktigt arbete för en samhällsomställning där marint plastavfall ska ses som en resurs.

Kontaktperson: Lisa Bredahl Nerdal, Utredare, Havsmiljöenheten, Havs- och vattenmyndigheten.

Zero Microplastics Challenge 2020

I senaste redovisning av regeringsuppdraget om mikroplaster föreslogs en internationell innovationstävling som åtgärd för att främja lösningar som minskar utsläpp av mikroplast från textiltvätt. Tanken är att bereda väg för införande av mikroplastkriterier i ekodesigndirektivet för tvättmaskiner avsedda för hushåll genom att påskynda marknadsintroduktion av filterlösningar.

Mikroplaster i miljön 2019

Tävlingen genomfördes av RISE i samarbete med IVL.

Mer att läsa om tävlingen finns här:

Zero Microplastics Challenge 2020

Slutrapporten publiceras snart av RISE.

Att matcha behov med lösningar, dvs att främja dialog mellan de med behov av innovativa lösningar med de som kan åstadkomma lösningarna är ett sätt att nå hållbar omställning. Målet är en omställning bort från engångsplast mot en resurssmart plastanvändning med ökad återanvändning och cirkulära loopar. Hållbara event har valts som prioriterat område.

Ansvarig för aktiviteten: Naturvårdsverket och Ignite Sweden

Projektet genomförs som en del av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag för ökad materialåtervinning av plast.

Det genomförs som ett policylab, där aktörer längs hela värdekedjan gemensamt tar fram idéer och förslag till styrmedel som kan öka förutsättningarna för kemisk återvinning i Sverige. Målet är 2-3 konsekvensanalyserade välutvecklade styrmedelsförslag baserade på industrins behov.

Resultaten från projektet kommer att redovisas i en rapport till Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet genomför projektet på uppdrag av Vinnväxtsatsningen Klimatledande Processindustri med Johanneberg Science Park som värdorganisation

Stöd till projekt i andra länder

Development of policy framework for Extended Producer Responsibility (EPR) in South Africa

Syftet med projektet är att ta fram ramverk för producentansvar för förpackningar. Projektet ska vara genomfört senast 2021-04-19.

Ansvarig för projektet: World Wide Fund for Nature – South Africa (WWF-SA)

Syftet med projekt i Brasilien är att kartlägga och förebygga läckage av avfall inkl. plastavfall. Projektet ska vara genomfört senast 2021-04-19.

Ansvarig för projektet: Swedish Environmental Research Institute Ltd (IVL)

Målet med projektet är skynda på utfasningen av farliga ämnen i plast och minska mängden icke-cirkulär plast på marknaden genom att bidra till internationell policyutveckling. Projektet ska vara genomfört senast 2021-04-19.

Ansvarig för projektet: International Pollutants Elimination Network (IPEN)

Övriga projekt

Målet med uppdraget är att få en bättre bild av vilken potential som finns för omställning hos företag, vilken roll som styrmedel, till exempel investeringsstöd, kan ha i att realisera den potentialen. Målet är även att få förslag på utformning av styrmedel och en bild av hur styrmedlet förhåller sig till andra styrmedel som minskar användandet av jungfrulig fossil plast, till exempel styrmedel som passar för kombination och hur det skulle se ut eller styrmedel som inte bör kombineras.

Ansvarig för projektet: Naturvårdsverket, konsulter Anthesis Enveco och IVL