Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning

Naturvårdsverkets färdplan utgör en samlad bild och en riktningsvisare för vart vi ska och vad vi menar med en hållbar plastanvändning. Färdplanen ska också vara en inspiration till handling.

Avsikten är att skapa en enad förståelse om vilka skiften som behöver ske och vilka utvecklingsområden som är särskilt angelägna att arbeta med.  

Ladda ner Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning

Färdplanen utgår från befintlig lagstiftning, strategier och mål på såväl nationell nivå som inom EU och globalt. Beslutsfattare inom både näringsliv och offentlig sektor ska kunna använda planen. Bland annat som stöd i vägval, som underlag i strategiarbete och även mer praktiskt kring möjligheter att bidra. Möjligheten ges att även kroka arm och skapa samverkan kring frågor som enskilda organisationer själva inte kan lösa.   
 
En hållbar plastanvändning innebär att plast används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage. För att nå detta behövs insatser ske inom fyra effektområden; råvaror och produktion med minimal miljöbelastning, resurssmart användning, minskat läckage av plast till naturen samt kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning. Varje område beskriver vilka skiften som behöver ske för att vi ska nå målsättningarna samt vilka indikatorer som kommer användas för uppföljning. 

En inspiration till handling 

Det är inte bara färdplanen som ska inspirera till handling, tanken är också att alla aktörer ska kunna inspirera och stötta varandra. Naturvårdsverket samlar därför in inspel för att kunna visa upp som inspiration. 

Tarkett

Tarkett-citat-17maj.png

Klicka för större bild.

Naturvårdsverkets färdplan för hållbar plast­användning ligger helt i linje med Tarketts cirkulära strategi.  

Vi kommer att: 

 • Samla in 500 ton installationsspill från plastgolv 2021 
 • Fortsätta vårt arbete för återvinning av större volymer och fler golvtyper i giftfria kretslopp. 
 • Utveckla fler plastgolv med biobaserad råvara.  
 • Senast 2030 nå minst 30% återvunnen råvara i nya plastgolv  

Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef, Tarkett 

Renova

Renova-citat-17maj2.png

Klicka för större bild.

Som återvinnings- och avfallsföretag välkomnar Renova att färdplanen täcker hela kedjan från tillverkning, användning och återvinning av plast och tillbaka till användning igen.  

Naturvårdsverkets färdplan kan hjälpa oss som är sist i kedjan att minska avfallets klimatavtryck och att komma närmare målet om en fossilfri avfallsförbränning. 

Renova prioriterar nu att: 

 • Erbjuda våra kunder möjlighet att källsortera flera olika plasttyper. 
 • Inleda försök att sortera ut mer hårdplast ur grovafallet.  
 • Ställa krav på plastfritt matavfall för biogas- och biogödselproduktion. 
 • Prissätta energiåtervinning av avfall utifrån innehåll av plast. 
 • Ställa återvinningskrav på dem som tar emot plast från oss för vidare förädling. 

Anders Åström, vd, Renova 

Beställargruppen för Konstgräs, BeKoGr  

BeGrKo-citat-17maj3.png

Klicka för större bild.

Naturvårdsverkets färdplan är precis vad Beställargruppen för Konstgräs, BeKoGr, eftersökt och den passar väl vårt arbete framåt.  

 • Vi vill arbeta för att komma ner till noll mikroplaster från sport och lekytor (Zero Pellet Loss, Operational Clean Sweep) 
 • Vi vill skapa resurseffektiva och giftfria system för sport- och lekytor genom att driva på fronten och utmana till innovation i form av nya lösningar samt minskad användning av plast och kemikalier.
 • Vi vill skynda på takten och att påverka marknaden till att ingå i arbetet med Hållbar plastanvändning för system för sport- och lekytor. 
 • Vill påverka för att nå en maxareal vad gäller plastad yta i Sverige. 

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten-citat-17maj4.png

Klicka för större bild.

De offentliga inköpen utgör närmare en femtedel av Sveriges BNP – knappt 800 miljarder kronor per år. För att nå klimatmålen och de globala målen i Agenda 2030 måste vi ställa om vår konsumtion – sluta med slit och släng och en linjär ekonomi och börja göra inköp med ett kretsloppstänk för en cirkulär ekonomi.  

De offentliga inköpen har alltså stora möjligheter att bidra till den omställningen. Men det är bråttom, 2030 är bara två upphandlingar bort.  
 
Vi på Upphandlingsmyndigheten välkomnar därför den färdplan för hållbar plastanvändning som Naturvårdsverket nu presenterar. Vårt uppdrag är att ge förutsättningar för hållbara och träffsäkra offentliga affärer som öppnar för innovativa lösningar.  
 
Därför har vi tagit fram stöd för upphandling som främjar cirkulär ekonomi och en hållbar plastanvändning – ett viktigt bidrag för  
att offentlig sektor ska kunna vara drivande i omställningen. Vårt arbete fortsätter och fler hållbarhetskriterier tas fram kontinuerligt, för att underlätta och samordna vid kravställningen i upphandling.  
 
I år har vi stort fokus på hållbar byggupphandling och byggbranschen är ett exempel där mer hållbar plastanvändning kan göra stor skillnad. Vårt nya uppdrag att skapa en innovationssupphandlingsarena ger också stora förutsättningar att öppna för nya och innovativa lösningar på utmaningarna. 
 
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten