Plast i vården

Plast är ett bra material som skapar många nyttor i vården. Den kan användas för att minska risken för smitta och för att klara höga hygienkrav. Men dagens produktion och användning av plast innebär också stora utmaningar.

En hållbar plastanvändning kan i korthet sammanfattas som att skapa resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden utan läckage, där plast används på rätt plats. Vården kan bidra till detta exempelvis genom att använda så lite material som möjligt, byta ut vissa engångsartiklar mot flergångsartiklar, välja återvunnen eller förnybar råvara vid inköp av nya produkter, och arbeta för en ökad materialåtervinning av förpackningar och andra produkter.  

Så kan vården bidra till en hållbar plastanvändning

Vården kan bidra till minskad miljöpåverkan genom att använda så lite material som möjligt, byta ut vissa engångsartiklar mot flergångsartiklar, välja återvunnen eller förnybar råvara vid inköp av nya produkter, och arbeta för en ökad materialåtervinning av förpackningar och andra produkter.

Utredningen ”Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning” har lyft fram tre faktorer som avgörande för miljöpåverkan från produkten:

  1. Produktens livslängd har den största effekten – en kort livslängd innebär att det krävs att fler produkter tillverkas och därmed större materialåtgång vilket ger en högre miljöbelastning. 
  2. Möjlighet till materialåtervinning och användning av återvunnen råvara – för en produkt som till stor del består av återvunnet material ger inte materialtillverkningen någon stor inverkan på klimatet. 
  3. Andelen biobaserad råvara – biobaserad plast ger större miljönytta.  

Det är dock viktigt att se till helheten. Om mer material behövs när till exempel ett material byts mot ett annat ökar klimatpåverkan när mer material används. 

Kunskapsunderlag

Här hittar du rapporter och presentationer som visar förutsättningar för och exempel på hur vården kan bidra till hållbar plastanvändning.