Plast i byggsektorn

Plast har många användningsområden inom byggsektorn och har flera goda egenskaper som gör den lämplig som byggmaterial. Byggsektorn står för drygt 20 procent av plastanvändningen i Sverige. Det innebär att byggsektorn har betydande potential att bidra till en hållbar plastanvändning.

Om plast används på rätt sätt har den ett stort värde och ger tydlig samhällsnytta. Plast har många goda egenskaper som gör den lämplig som byggmaterial.  

Samtidigt innebär dagens produktion och användning av plast stora utmaningar. Precis som andra material måste plast anpassas för att ingå i en cirkulär ekonomi, så att vi minimerar miljö- och klimatpåverkan, minskar nedskräpning och spridning av plast och farliga ämnen till naturen.

Byggsektorn stor användare av plast

Byggsektorn är den näst största användaren av plast efter förpackningssektorn och förbrukar cirka 21 procent av all plast i Sverige.

Plast finns i olika byggmaterial som golv, väggmattor, takdukar, olika slags membran, isolering, för, fönster och kablar. Majoriteten av bygg- och rivningsavfallet går till förbränning för energiåtervinning. Av plast i bygg- och rivningsavfall materialåtervanns enbart 0,8 procent år 2016.

Avfallsslag - statistik

   Klimatpåverkan

   Plast som tillverkas av nytt, fossilt material och förbränns efter användning, ger ett utsläpp på cirka 5 ton koldioxidekvivalenter per ton plast, sett från tillverkning till förbränning. Byggsektorn genererar drygt 150 000 ton plastavfall varje år.

   Klimatpåverkan från plastanvändning i byggsektorn kan minska genom en mer cirkulär användning av plast.

    Det kan ske genom att: 

   • använda så lite material som möjligt
   • använda materialet under lång tid (till exempel genom återbruk)  
   • återvinna materialet så många gånger som möjligt
   • använda återvunnen plastråvara vid tillverkning av nya produkter 

   Till exempel kan en produkt som tillverkats av återvunnet plastmaterial ha cirka 3,5 gånger lägre klimatpåverkan än om samma produkt gjorts av nytillverkad plast, baserad på fossil råvara.  

   Det finns också betydande potential till ökad materialåtervinning från byggsektorn. Majoriteten av bygg- och rivningsavfallet går idag till förbränning för energiåtervinning. År 2016 gick enbart 0,8 procent till materialåtervinning. Materialåtervinningen kan öka genom separat insamling av fraktioner som plastförpackningar, plastgolv och plaströr. 

   Fler konkreta exempel på hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en mer hållbar användning av plast finns i rapporterna nedan.

   Läckage av plast och mikroplast till naturen från byggsektorn

   Att plast hamnar i naturen är ett samhällsproblem. Risken att plast blir till skräp i naturen är större för plast som hanteras utomhus, som så ofta sker på byggarbetsplatser.  

   Bygg- och rivningssektorn har uppskattats stå för cirka 7-10 procent av skräpet på Östersjöns stränder. Det är ungefär lika stor andel av det skräp som kommer från fiskesektorn (exklusive fritidsfiske). 

   Risk för nedskräpning finns bland annat när:

   1. Produkter används utomhus. Ett riskmoment är när material packas upp ur sina transportemballage, eftersom förpackningsmaterial är relativt lätta och i vissa fall spröda, vilket ökar risken att plasten blåser iväg och skräpar ner.
   2. Avfall lagras utomhus. Om avfallet förvaras i containrar utomhus, som på byggarbetsplatser, är det viktigt att containern är övertäckt eller på annat sätt skyddad mot väder och vind för att förhindra att avfallet sprids till närmiljön.
   3. Avfall transporteras. Under transport beror risken för nedskräpning på hur lasten är täckt. Vanligtvis används nät eller presenningar på containrar vid transport. Maskorna på täcknäten är ganska grova, och särskilt EPS (frigolit) kan blåsa av och skräpa ner.

   För att minska nedskräpningen kan man förutom att minska riskerna för att plast blir skräp också sluta avtal som ställer krav på städning av anläggningen inklusive närområdet.

   Mer information om vanliga skräp och konsekvenser av nedskräpning hittar du i delredovisningen på detta tema från utredningen ”Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvänding” (SOU 2018:84).

   Nedskräpning och nedbrytning av plast i miljön (SOU 2018:84)

   Förutom att nedskräpning är ett problem i sig är plastskräp också en betydande källa till mikroplast i naturen. Exempelvis har fragment av expanderad cellplast, som används bland annat inom byggsektorn, identifierats som en betydande kategori bland den mikroplast som hittas på framförallt på urbana stränder. Utsläpp av mikroplast vid byggplatser kan också ske genom kapning av plaströr och stelnat isoleringsskum, blästring och slipning. 

   Om mikroplast

   Mer information om utsläpp av mikroplast från byggsektorn hittar du på sida 20-22 i redovisningen av regeringsuppdraget ”Mikroplaster i miljön år 2019”

   Så kan byggsektorn bidra

   IVL har i en rapport för Naturvårdsverket samlat information om möjliga åtgärder för minskad klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast i byggsektorn.  

   Åtgärderna presenteras i två olika nivåer för de olika aktörerna: 

   Basnivå: Detta betyder att det finns logistiklösningar, information och verktyg som gör det möjligt att genomföra åtgärderna redan idag. 

   Avancerad nivå: Detta betyder att en specifik åtgärd är kopplad till ett område som är mindre utvecklat eller under utveckling, och att man kan bidra till utvecklingen genom att genomföra den. 

   Nedan hittar du exempel på hur du och din organisation kan bidra.

   Så här kan du som byggherre arbeta för minskad klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast:

   Materialåtervinning

   Basnivå

   • Vid nyproduktion/renovering: Kräv att entreprenörerna använder insamlingssystem som finns för plastspill (som golv- och rörspill).
   • Vid rivning: Ställ krav på sorteringsgrad för avfall.Följ upp vilka plastmängder som genereras och var det sker.

   Avancerad nivå

   • Ställ krav på återrapportering av återvinningsgrad för plast.

   Återvunnen eller biobaserad råvara

   Basivå

   • Skapa dialog om plastprodukter med materialtillverkare.

   Avancerad nivå

   • Ställ krav på en viss andel återvunnen eller biobaserad plast i byggprodukter.

   Återbruk

   Basnivå

   • Ta hjälp av arkitekt och återbruksentreprenör för att öka återbruket (inventera, köp, och sälj).

   Avancerad nivå

   • Vid rivning: Genomför selektiv rivning av produkter som kan återbrukas eller materialåtervinnas.Ställkrav på återbruk och att det återrapporteras.

   Materialeffektivisering

   Basnivå

   • Ställ krav på flergångsemballage.
   • Vid nyproduktion: Ställ krav på max kg avfall per kvadratmeter.

   Avancerad nivå

   • Sätt mål för minskad onödig plast i byggprocessen.
   • Välj produkter med låg klimatpåverkan.Sätt mål för att öka insamling av data om produkter i byggnaden och dess klimatpåverkan.
   • Ställ krav på digital loggbok.

   Så här kan du som materialtillverkare arbeta för minskad klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast:

   Materialåtervinning

   Basnivå

   • Använd plasttyper som är enkla att materialåtervinna.
   • Märk produkten synligt med plasttyp.
   • Använd produktionsspill i tillverkningsprocessen.
   • Undersök om det egna avfallet kan vara en resurs för andra.

   Avancerad nivå

   • Ta tillbaka installationsspill från egna produkter.
   • Använd marknadsplattformar för att sälja och köpa plastspill.

   Återvunnen eller biobaserad råvara

   Basnivå

   • Undersök möjligheten att använda återvunnen eller biobaserad råvara i byggprodukter.

   Avancerad nivå

   • Använd återvunnen eller biobaserad råvara i byggprodukter.

   Återbruk

   Avancerad nivå

   • Utveckla en tjänst för att reparera och renovera egna produkter.

   Materialeffektivisering

   Basnivå

   • Minska farliga kemiska ämnen i plast.
   • Skapa byggvaru- och klimatdeklaration för produkter.
   • Tillverka produkter med lång livslängd.

   Avancerad nivå

   • Minska mängden plast i produkter och användningen av onödig plast.
   • Designa produkter som går att reparera.
   • Designa produkter där materialen kan separeras och återvinnas.

   Så här kan du som arkitekt eller teknikkonsult arbeta för minskad klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast:

   Materialåtervinning

   Avancerad nivå

   • Underlätta materialåtervinningen genom att välja produkter där materialen kan separeras när produkterna inte längre behövs.

   Återvunnen eller biobaserad råvara

   Basnivå

   • Undersök möjligheten att använda byggprodukter som innehåller återvunnen eller biobaserad råvara.

   Avancerad nivå

   • Ställ krav på en viss andel återvunnen eller biobaserad plast i byggprodukter.

   Återbruk

   Basnivå

   • Informera beställaren om möjligheten till återbruk (köp och sälj).
   • Utgå från förutsättningarna på plast och återbruka direkt, om möjligt.

   Avancerad nivå

   • Använd återbrukade produkter.

   Materialeffektivisering

   Basnivå

   • Ta hänsyn till materialspill som en faktor när huset designas.
   • Använd måttanpassade produkter eller utgå från standardmoduler.
   • Välj produkter med lång livslängd som är lätta att reparera eller byta ut.

   Avancerad nivå

   • Sätt mål för att öka resurseffektiviteten i byggnader.

   Så här kan du som byggentreprenör arbeta för minskad klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast:

   Materialåtervinning

   Basnivå

   • Sätt mål att minska plastavfallet som går till förbränning och deponi.
   • Samla olika plasttyper separat, delta i insamlingssystem för golv, rör, frigolit och förpackningar.
   • Ställ krav på återrapportering av avfallshanteringen, använd i hållbarhetsrapporteringen.
   • På byggarbetsplatsen:
   1. Utse en avfallssamordnare.
   2. Utbilda personal om varför och hur man sorterar.
   3. Skapa förutsättningar att sortera rätt där avfallet uppstår.
   4. Säkra att plast inte läcker till naturen.

   Avancerad nivå

   • Samverka med materialtillverkare om att ta tillbaka spill och emballageplast och se till att det återvinns.

   Återvunnen eller biobaserad råvara

   Avancerad nivå

   • Ställ krav på att köpa in byggprodukter som innehåller återvunnen eller biobaserad plast.

   Återbruk

   Basnivå

   • Undersök möjligheten att använda återbrukade produkter.
   • Sälj felbeställt och överblivet material.

   Avancerad nivå

   • Använd återbrukade produkter vid nybyggnation och renovering.

   Materialeffektivisering

   Basnivå

   • Köp in måttanpassade produkter – minska spillet!
   • Ställ krav på flergångsemballage.
   • Ställ krav på max kg plastavfall per kvadratmeter.
   • Välj produkter med lång livslängd och som är lätta att reparera eller byta ut.

   Avancerad nivå

   • Kartlägg plastflöden i egen verksamhet.
   • Sätt mål för att minska onödig egen plastanvändning – och följ upp dem!

   Så här kan du som avfalls- och återbruksentreprenör arbeta för minskad klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast: 

   Materialåtervinning

   Basnivå

   • Erbjud sorteringstjänst på byggarbetsplatser.
   • Underlätta insamling av flera plasttyper på byggarbetsplatser.

   Avancerad nivå

   • Informera mer om vilka plaster från byggen som går att återvinna.
   • Automatisera sorteringen av olika plasttyper från byggen för att skapa renare funktioner.

   Återvunnen eller biobaserad råvara

   Basnivå

   • Säkra renare flöden av återvunnen respektive biobaserad plast, så produkttillverkare vill köpa den.

   Återbruk

   Basnivå

   • Gör återbruksinventering före rivning.

   Avancerad nivå

   • Kvalitetssäkra produkterna.
   • Ordna demontering och transport av produkter till kunder.
   • Använd digitala system som skapar översikt över tillgängliga material.

   Materialeffektivisering

   Basnivå

   • Skapa dialog med materialtillverkare om möjligheten att återvinna plastmaterial.
   • Sprid kunskap om plastens kretslopp och hur det kan bli bättre.

   Kunskapsunderlag

   Nedan hittar du ett urval av rapporter och länkar som kan vara intressanta för dig som vill veta mer om hållbar plastanvändning i byggsektorn.

   Det finns ingen generell siffra för hur mycket plast som byggs in i ett hus idag, inte heller finns branschgenomgripande studier. Den kartläggning som gjordes i projektet ”Hubben”, en byggnad på cirka 12 500 kvadratmeter med kontor, laboratorier, restaurang och konferensytor kan dock ge en indikation.

   Kartläggningen, som omfattade såväl det material som användes i byggnaden som spill, visade att 11 kg polypropen och 5 kg cellplast användes per kvadratmeter bruttototalarea. Dessa var de enda plasttyper som ingick i kartläggningen. 

   Materialrapport Hubben 

   Rapporten beskriver några möjliga affärsmodeller för cirkulära möbelflöden, och uppskattar miljönyttan. Rapport av RISE, med finansiering av VINNOVA. 

   Cirkulära möbelflöden – Hur nya affärsmodeller kan bidra till utveckling inom offentliga möbler

   Under installationen kan så mycket som 10 procent av golvmaterialet bli avfall i form av installationsrester. Men bara en femtedel samlas in. Denna guide ska underlätta för upphandlare att ställa krav för att öka återvinningen av spill från plastgolv. Guiden är framtagen av IVL, i samarbete med Golvbranschen, Tarkett AB, Forbo Flooring AB och AB Gustaf Kärs. Projektet genomfördes med finansiering från Naturvårdsverket. 

   Cirkulära plastgolv - guide till upphandlare 

   Byggindustrierna uppmanar alla aktörer i bygg- och fastighetssektorn att använda riktlinjerna som sin basnivå och delta i den fortsatta utvecklingen och samverkan för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

   Byggföretagens ”Resurs och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning"

   Centrum för cirkulärt byggande samlar i sin kunskapsbank bland annat guider, rapporter och exempel, inte minst med fokus på återbruk. Centrumet leds av IVL. 

   Centrum för cirkulärt byggande - kunskapsbank 

   Substitutionscentrum vägleder svenska företag i arbetet med att identifiera onödigt farliga kemikalier och hitta bättre alternativ i allt från produkter till processer. Substitutionscentrum drivs av RISE, på uppdrag av regeringen.  

   Substitutionscentrum – en resurs i ditt arbete med utfasning av farliga ämnen

   Under 2021-2022 har Ramboll Environment & Health på uppdrag av Naturvårdsverket haft två uppdrag om materialåtervinning av plast. Nedan hittar du rapporterna från båda uppdragen:

   Projektrapport: Styrmedel för ökad materialåtervinning av plast (se.ramboll.com)

   Projektrapport: Återvinningsmål för plast inom byggsektorn (se.ramboll.com)