Förbrukning av plastbärkassar i Sverige

Granskad: ‎den ‎14‎ ‎juni‎ ‎2024

Här finns statistik från den rapportering som varje år görs av de som tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige.

   Under 2023 tillverkades eller fördes 232 miljoner plastkassar in på den svenska marknaden. Av dessa var 171 miljoner de tunna plastkassar som ingår i EU:s minskningsmål.

   Liten ökning av förbrukningen av mycket tunna plastbärkassar

   Årsförbrukningen 2023 i Sverige för den typ av plastkassar som mat vanligtvis bärs hem i (15–50 mikrometer tjocka) var 17 kassar per person, vilket är samma nivå som 2022.

   Det finns ett mål inom EU att minska just denna typ av plastbärkassar till 90 stycken per person år 2019 och till 40 stycken år 2025. Nivån i Sverige 2019 var 74 kassar per person, vilket innebär att Sverige klarade det första delmålet. Håller förbrukningen sig på 2021–2023 års nivå till 2025 så innebär det att också det andra delmålet nås.

   Sedan den första rapporteringen som gjordes för 2017 har antalet plastbärkassar av de som ingår i minskningsmålet minskat med 66 stycken per person.

   Under 2023 tillgängliggjordes i Sverige 6 mycket tunna plastbärkassar per person (av typen fruktpåsar med en väggtjocklek om 0–15 mikrometer). Även dessa kassar har minskat kraftigt sedan 2020, från 48 per person, men ökat något jämfört med 2021 och 2022. De mycket tunna kassarna ingår inte i minskningsmålet. De tjocka plastkassarna (vilket motsvarar den tjockare typen du kan köpa i till exempel klädaffärer) uppgick till 11 miljoner stycken 2023 vilket motsvarar en kasse per person. Ingen förändring i konsumtion av dessa kassar har skett sedan 2021.

   De åtta största rapportörerna 2022 stod för 99 procent av det totala antalet tunna plastbärkassar (0–50 mikrometer). Varje enskild aktör av dessa satte minst 900 000 tunna plastbärkassar på marknaden 2023.

   Tydlig effekt av skatt på plastbärkassar

   I maj 2020 infördes en skatt på alla typer av plastbärkassar, vilket innebär att priset för kassarna blivit högre, och att butiker börjat ta betalt även för de tunnaste kassarna (som vanligtvis till exempel används för frukt och grönsaker). Skatten var en stor bidragande faktor till den minskning som skedde mellan 2019 och 2020.

   Enligt flera aktörer i branschen har en ökning av försäljningen fram till att skatten trädde i kraft noterats, och därefter skedde en drastisk minskning som hållit i sig under resten av 2020 och även 2021. Skatten är alltså den avgörande faktorn för den stora minskningen mellan 2020 och 2021. Minskningen mellan dessa år var för den kategori kassar som ingår i minskningsmålet 75 procent, att jämföra med minskningen föregående år som var 25 procent, och åren dessförinnan mellan 3 och 6 procent.

   I en rapport från 2022 konstateras att också andra faktorer har bidragit till nedgången i försäljningen av plastbärkassar, såsom förändrade köpbeteenden som en konsekvens av corona-pandemin och samhällsdiskussionen kring plasts miljöpåverkan.

   År Enhet Tunna, med en vägg­tjocklek på 15–50 mikrometer Mycket tunna, med en vägg­tjocklek under 15 mikro­meter Tjocka, med en vägg­tjocklek över 50 mikrometer
   2017* Antal 837 000 000 655 000 000 38 000 000
   Per person 83 65 4
   2018* Antal 788 000 000 773 000 000 62 000 000
   Per person 77 76 6
   2019 Antal 761 000 000 770 000 000 38 000 000
   Per person 74 75 4
   2020 Antal 567 000 000 497 000 000 27 000 000
   Per person 55 48 3
   2021 Antal 143 000 000 22 000 000 9 000 000
   Per person 14 2 1
   2022 Antal 176 000 000 31 000 000 11 000 000
   Per person 17 3 1
   2023 Antal 171 000 000 61 000 000 11 000 000
   Per person 17 6 1
   Antal plastbärkassar på svenska marknaden efter tjocklek, årtal och per person 2017–2023

   Anm. Samtliga uppgifter är avrundade till närmaste miljontal. Uppgifter per person är beräknat på folkmängd den 31 december respektive år.

   * Uppgifter om fördelningen mellan kategorierna mindre än 15 mikrometer och 15–50 mikrometer för 2017 och 2018 är uppräknade utifrån uppgifter från tolv stora företag som tillsammans stod för omkring 95 procent av alla plastkassar på svenska marknaden. Uppgifter för 2019 och framåt baseras på samtliga rapporterade företag.

   Tunna plastbärkassar särredovisas

   2019 började uppgifter om de allra tunnaste plastbärkassarna med en vägg tunnare än 15 mikrometer och som behövs av hygienskäl eller för lösvikt, särredovisas vid rapporteringen till Naturvårdsverket. Tidigare år rapporterades samtliga plastbärkassar med en tjocklek mellan 0–50 mikrometer tillsammans.

   För att jämföra utvecklingen av de tunna och mycket tunna kassarna har Naturvårdsverket för 2017 och 2018 kvalitetssäkrat och sammanställt kompletterande uppgifter från de företag vars gemensamma marknadsandel av plastbärkassar på svenska marknaden utgör en majoritet av den totala marknaden (minst 95 procent).

   Definition av plastbärkassar

   Bärkasse definieras som påse för att packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls och som inte är avsedd för varaktigt bruk. Med tunna plastbärkassar avses samtliga kassar tunnare än 50 mikrometer. Bland dessa ingår även ”mycket tunna plastbärkassar” vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och behövs av hygienskäl, eller tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt. Tjocka plastbärkassar är 50 mikrometer eller tjockare. Minskningsmålet gäller de tunna plastbärkassarna (15–50 mikrometer).

   Korta fakta om plastbärkassar

   I slutet av 2016 beslutades om förordning (2016:1041) om plastbärkassar med bakgrund av de bestämmelser som införts i EU:s förpackningsdirektiv 94/62/EC. Syftet med lagstiftningen är att minska förbrukningen av plastbärkassar och därmed minska nedskräpningen orsakad av dessa samt att främja ett mer effektivt resursutnyttjande. Målet är att minska antalet plastbärkassar (med en väggtjocklek mellan 15–50 mikrometer) till 90 stycken per person år 2019 och till 40 stycken per person år 2025.

   Den 1 juni 2017 trädde förordningen i kraft och alla butiker och restauranger som säljer eller ger bort plastbärkassar ska informera om plastkassars miljöpåverkan och medverka till att förbrukningen minskar. Vidare ska alla som yrkesmässigt tillverkar eller importerar plastbärkassar till Sverige senast 31 mars varje år rapportera till Naturvårdsverket hur många plastbärkassar som sattes på svenska marknaden föregående år.

   Rapporteringskravet omfattade fram till 2019 det totala antalet tunna plastbärkassar med en tjocklek mellan 0–50 mikrometer, samt tjocka plastbärkassar över 50 mikrometer, avsedda för att packa och bära hem varor i. De mycket tunna plastbärkassarna (tunnare än 15 mikrometer) som används till exempelvis frukt och grönt ska från och med 2019 särredovisas till Naturvårdsverket.

   Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som alla som säljer eller ger bort plastbärkassar kan använda. I vägledningen finns information om hur förordningen ser ut, hur rapporteringen ska gå till, vilka plastkassar som omfattas, hur informationen om plastkassars miljöpåverkan kan gå till och en argumentsamling.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket