Plastflöden i Sverige

Plastanvändningen och mängden plastavfall ligger på ungefär samma nivåer som vid tidigare kartläggningar. Det visar en rapport som SMED tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

Kartläggningen är tänkt att omfatta hur plast används, hur stora plastavfallsmängder som uppkommer, hur avfallet behandlas samt information om de mest betydande källorna och spridningsvägarna av plast i naturen.

Plastens breda användningsområde gör det omöjligt att genomföra en heltäckande kartläggning och därför har SMED och Naturvårdsverket fokuserat på ett antal flöden som innehåller stora mängder plast. 

Förutom stora mängder plastavfall leder plastanvändningen till plast i naturen både i form av större och mindre plastbitar och i form av mikroplast. Nedskräpning är sannolikt en av de mest betydande källorna till plast i naturen.

Största delen av plastavfallet, 87 procent, går till energiåtervinning eller bränsle inom industrin, ungefär 10 procent materialåtervinns och blir ny plast. Pantflaskor i plast och delar av förpackningsplasten är några kategorier som materialåtervinns, totalt materialåtervinns upp till 34 procent av dessa.

Kartläggning av plastflöden i Sverige 2020

Råvara

1 280 000 ton plastråvara sattes på den svenska marknaden 2019 och det inkluderar inhemsk produktion och import men exkluderar det som exporteras. Råvaran används sedan i produkter som säljs i Sverige men också i produkter som exporteras. De typer av plast som främst sattes på marknaden var PE och PP.

Producerade produkter

Studien har inte kartlagt alla typer av plastprodukter, men de produkter som inkluderas har en total plastmängd på 660 000 ton. Mest plast används i förpackningar, i byggprodukter och i fordon och däck.

Förpackningar var det största användningsområdet trots att mängden som sattes på marknaden enligt uppföljningen av producentansvaret sannolikt är underskattad. 

Avfall

I kartläggningen har vi skiljt på avfallsmängder från de utvalda produktflödena och de avfallsmängder som uppstår i blandade flöden och inte kan kopplas till specifika produktgrupper. Av de kartlagda produktgrupperna är avfallsmängderna på totalen 644 000 ton. 

Plast som finns i blandade flöden uppskattas uppgå till mellan 682 000 och 1 miljon ton. Mängderna kan inte slås ihop då en del av de uppskattade produktflödena idag återfinns i det blandade avfallet. Spannet för det blandade avfallet beror på vilket antagande om plastinnehåll som görs.

De största flödena plastavfall finns fortfarande i blandat avfall från hushåll och verksamheter. Vad gäller de kartlagda strömmarna är förpackningar, byggprodukter samt fordon och däck de största avfallsströmmarna.

Återvinning

Totalt materialåtervanns cirka 120 000 ton plastavfall under 2020, vilket motsvarar cirka 10 procent av den plast som sattes på marknaden. Störst mängd plast materialåtervanns inom förpackningar inklusive PET-flaskor med pant, däck, elutrustning och lantbruksplast.

Under 2020 gick mer än 1 100 000 ton plast till energiutvinning på svenska förbränningsanläggningar och cirka 76 000 ton plast- och gummiavfall användes som bränsle i cementindustrin. Det motsvarar cirka 87 procent av den plast som sattes på marknaden.

Läs mer om en hållbar plastanvändning

Relaterade publikationer

Fler publikationer om plast

    Vanliga begrepp inom plastområdet

    Bioplast, mikroplast eller biokomposit? Plast förekommer i många former och typer. Här samlar och förklarar vi vanliga begrepp inom plastområdet.

    Läs mer
    Plastleksaker som ligger utspridda