Plast ska vara fri från farliga ämnen

Plast kan innehålla ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö. Plasttillverkare behöver se över hur mindre farliga ämnen kan användas. Det är viktigt vid materialåtervinning, för att undvika att farliga ämnen cirkuleras i samhället.

Kemikalieinspektionen redovisade 2023 ett regeringsuppdrag där de tittat på vilka ämnen som hindrar eller försvårar återvinning av plast. Här kan du läsa mer:

PM 2/23 Ämnen som hindrar eller försvårar återvinning av plast i prioriterade produktgrupper inom byggsektorn (Kemikalieinspektionen)

Plast används i dag i stora delar av samhället. Plast kan få olika egenskaper beroende på vilka tillsatser av ämnen som används, vilket i grunden är bra.

Med mjukgörare kan man till exempel göra att hård plast blir mjuk och böjlig. Det finns en lång rad andra tillsatser: färgämnen, flamskyddsmedel, antibakteriella ämnen och ämnen som ökar plastens motståndskraft mot solljus för att nämna några exempel. Tillsatser används också för att underlätta tillverkningen av plast. I vissa plaster finns nästan inga tillsatser, i andra plaster kan mer än hälften av produktens vikt utgöras av tillsatser.

Tillsatserna är till stor del bundna i plastmaterialet, men små mängder kan spridas till omgivningen. En del av dessa ämnen kan vara skadliga för människor, djur och natur.

Många av de skadligaste ämnena, så kallade särskilt farliga ämnen, är förbjudna, och får inte förekomma överhuvudtaget i nya plastprodukter. Det kan fortfarande användas tillsatser i plast som behöver fasas ut. Vi har dessutom en ”skuld” i form av att gamla produkter som nu kommer in till avfallshanteringen.

Alla producenter och verksamheter har en skyldighet att kontinuerligt byta ut ämnen, exempelvis tillsatser i plast, som kan innebära en risk för människa och miljö mot mindre farliga alternativ. Det här kallas produktvalsprincipen, eller substitutionsprincipen, och den finns inskriven i miljöbalken (2 kapitel 4 §).

Plast som vi tillverkar, använder och återvinner ska vara fri från ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö.

Länk till resurseffektiva och giftfria kretslopp

Arbete för minskad miljöpåverkan av kemikalier

Kemikalieinspektionen arbetar för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Myndigheten arbetar med många kemiska ämnen som är miljö- eller hälsofarliga och används i olika typer av plast. Kemiska ämnen kan läcka ut ur material när de används, blir varma eller åldras. På Kemikalieinspektionens hemsida kan du få information om plast och tillsatser, råd om hur du kan göra medvetna och kemikaliesmarta val när du köper, använder och gör dig av med saker, och information om lagar och regler.

Plast - Kemikalieinspektionen