Vägledning

Ökad och säker materialåtervinning

Vägledning för giftfria och resurseffektiva kretslopp enligt avfallshierarkin.

För att materialåtervinningen ska kunna öka på ett säkert sätt krävs kunskap och kontroll över innehållet av farliga ämnen. Vägledningen beskriver problematiken med farliga ämnen och hur det påverkar lämpligheten att återvinna olika typer av material.

Sidan vänder sig till

Svenska företag och organisationer som arbetar för att öka materialåtervinningen. Även myndigheter med tillsyn över återvinningsverksamhet kan ha nytta av vägledningen.

Bra att veta

Vägledningen har tagits fram i samverkan med Kemikalieinspektionen och publicerades 2017.

Vägledningen

Naturvårdsverket beskriver i samverkan med Kemikalieinspektionen i denna vägledning en inriktning för hur materialåtervinningen kan öka på ett säkert sätt.

Vägledning för ökad och säker materialåtervinning (pdf 696 kB)

Kort om innehållet

Vägledningen har delats in i tre rubriker och sex punkter som innebär en flytande skala, från fall där materialåtervinning bör vara utgångspunkten, till fall där utgångspunkten är att sådan återvinning inte ska ske. Strävan att nå en cirkulär ekonomi med slutna kretslopp innebär att en allt större del av avfallsflödena återvinns och omfattas av de övre punkterna i framtiden.

Översikt rubriker och punkter i vägledningen

Materialåtervinn mer av rena avfallsströmmar

1. Återvinn rena avfallsströmmar. 

Avfallsströmmar som kan materialåtervinnas men där annan återvinning eller bortskaffande i vissa fall kan vara lämpligare

2. Avfall med stor potential kan materialåtervinnas med bättre kunskap och teknik.

3. Avfall som består av särskilt värdefulla material kan återvinnas under strikt kontroll trots visst innehåll av särskilt farliga ämnen.

4. Annan återvinning eller bortskaffande är lämpligare för avfall där kunskap och kontroll är otillräcklig.

Avfallsströmmar som inte bör materialåtervinnas och där annan återvinning eller bortskaffande är lämpligare

5. Återvinn inte avfall som innehåller särskilt farliga ämnen på kandidatförteckningen.

6. Återvinn inte avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar eller andra begränsade ämnen. 

Vägledningen ges ut i samverkan med Kemikalieinspektionen. Arbetet är en del i genomförandet av regeringsuppdraget om Giftfria och Resurseffektiva kretslopp.

Vägledningen publicerades första gången i en samrådsversion juni 2016 på Naturvårdsverkets webbplats. Efter de synpunkter som inkom vid samråden har Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen arbetat om vägledningen.

Den färdiga vägledningen publicerades juni 2017.