Mellan tillit och förtroendeklyftor

Inom viltförvaltningen har ofta olika grupper egna perspektiv på viltvård. Oenigheten kan gälla vad som är sant eller vad som är rätt, hur man tar reda på det och hur man prioriterar mellan till synes motstridiga mål och lösningar.

När omtvistade frågor diskuteras i formella och informella diskussionsforum och på möten används ofta ord som tillit, misstro och förtroendeklyfta. För en väl fungerande viltförvaltning är förståelsen för vad olika samhällsaktörer menar när de använder ord som rör tillit och förtroendeklyftor viktig, liksom för vilka sociala processer som är involverade när tillit och misstro förändras. Med den förståelsen skapas förutsättningar för att öka tilliten inom viltförvaltningssystemet, något som ger positiva återverkningar ända ut i konkreta resultat inom viltvården. 

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka tillit och misstro som metakommunikativa begrepp, hur tilltro och misstro förändras genom kommunikation. Utifrån det ska forskarna föreslå rutiner för hur tillit och misstro kan hanteras i dialoger om styrning och policydokument. 

Projektet innefattar analys av samtal i styrnings- och policyproducerande möten, fokusgruppintervjuer om erfarenheter av tillit och misstro samt workshops för att tillsammans med berörda intressenter utveckla förhållningssätt för dialog.

I Naturvårdsverkets Strategi för svensk viltförvaltning 20222029 lyfts betydelsen av tillit och hur samverkan och dialog ska bidra till det. Projektet förväntas generera ny kunskap som kan bidra i det arbetet.

Fullständig titel

Mellan tillit och förtroendeklyftor: Förväntningar och kunskapskoordination i viltförvaltningen 

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 3 311 000 kronor i anslag för 2023–2025.

Pågår

2023–2025

Projektansvarig 

Lars Hallgren, Sveriges lantbruksuniversitet, lars.hallgen@slu.se

Kontaktperson Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se