Ekologiska konsekvenser av boreal invasion

I ett varmare klimat kan flera arter etablera sig längre norrut och i högre terräng. Detta forskningsprojekt fokuserar på tre arter och deras expansionsprocess.

I ett varmare klimat kan flera arter etablera sig längre norrut och i högre terräng. En sådan expansion kan ha negativ påverkan på de arter som redan finns där, till exempel genom större konkurrens om bytesdjur. Det gäller till exempel rödräven som blir allt vanligare i fjällmiljö, med en negativ effekt på fjällräven som en konsekvens.

I projektet ska arterna rödräv, skogshare, fjällripa och dalripa undersökas för att ge en större förståelse för expansionsprocessen. Interaktioner mellan predator och bytesdjur ska studeras, med avseende på utbredning och predationstryck. Genom genetiska analyser ska projektet också ta fram populationsparametrar för rödrävsbeståndet. Ett mål är att ta fram kunskap som kan ge mer effektiva förvaltningsåtgärder, till exempel vid jakt på rödräv som en bevarandeåtgärd för fjällräv.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 800 000 kronor i anslag för 2019.

Kontaktpersoner

Projektansvarig: Karin Norén, Stockholms universitet
karin.noren@zoologi.su.se

Anders Lundvall, forskningssekreterare
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör
elin.viksten@naturvardsverket.se