Länsstyrelsens respons på rovdjursobservationer nära mänsklig aktivitet

Granskad: ‎den ‎7‎ ‎mars‎ ‎2024

Projektets syfte är att utveckla ett systematiskt sätt för länsstyrelsens personal att bemöta människor som hör av sig och är oroliga eller rädda i samband med att stora rovdjur har observerats i deras eller andra människors närhet.

Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan låg tillit till myndigheter och en större rädsla för rovdjur. Däremot finns det ingen vägledning om hur myndigheterna agerar i det dagliga arbetet för att på bästa sätt bemöta rädda och oroliga människor som kontaktar länsstyrelsen angående stora rovdjur.

I projektet ska forskare och personal på länsstyrelsen tillsammans utforma samtalsmallar, som därefter ska utvärderas utifrån vilken effekt de ger. Tanken är att samtalsmallarna ska testas på slumpmässigt utvalda telefonsamtal till länsstyrelserna för att därefter jämföras med samtal som förs utan mall.

Målet är att mäta effekten av olika sätt att bemöta oro för stora rovdjur och att förse länsstyrelsen med ett eller flera verktyg för att minska rädsla för björn och varg.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 1 500 000 kronor i anslag för 2019–2021.

Projektet är avslutat

Kontaktpersoner

Projektansvarig: Maria Johansson, Lunds universitet
maria.johansson@mpe.lth.se

Anders Lundvall, forskningssekreterare
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör
elin.viksten@naturvardsverket.se