Gråsälen i Östersjön

Det främsta målet för forskningsprojektet är att utveckla en matematisk modell för sälpopulationens känslighet, en så kallad PVA. Med hjälp av en sådan modell kan vi se hur faktorer som populationstäthet, havsisutbredning och jakt påverkar Östersjöns gråsälar.

Östersjöns gråsälspopulation ökar i antal, just nu består den av cirka 45 000 djur. För en hållbar förvaltning av säl krävs god kännedom om vilka faktorer som styr sälarternas tillväxt. Detta kräver långa tidsserier och information om djurens kroppskondition i olika populationstätheter.

Samtidigt som jaktkvoter för gråsäl har ökat tyder mycket på att populationen också påverkas av att den ökat i täthet, liksom av andra stressfaktorer orsakade av klimatförändringar, med lägre tillväxt och sämre kroppskondition som följd.

Det främsta målet för forskningsprojektet är att utveckla en matematisk modell för sälpopulationens känslighet, en så kallad PVA. Med hjälp av en sådan modell kan vi se hur faktorer som populationstäthet, havsisutbredning och jakt påverkar Östersjöns gråsälar. För att uppnå detta ska också ett nytt övervakningsverktyg utvecklas, för att med hjälp av drönare på avstånd kunna bestämma kroppskondition för ett stort antal sälar. De olika faktorerna som påverkar sälarna ska undersökas systematiskt och skattas utifrån sannolikhet för att populationen minskar i olika utsträckning. Med en användarvänlig version av en sådan PVA-modell kan effekten som olika nivåer av jakt- och klimatscenarier har på sälpopulationen åskådliggöras.

Projektet är förankrat internationellt, genom HELCOM:s sälexpertgrupp, och har bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och jaktorganisationerna som målgrupper.

Forskningsgruppen har tidigare undersökt hur knubbsälar mår i olika populationer med hög täthet. Sveriges knubbsälspopulation sträcker sig från norska gränsen hela vägen ner längs västkusten upp till Kalmarsund i Östersjön. I dag är bestånden historiskt sett stora och forskarna tittade då på hur jakt och födobegränsning inverkar på knubbsälen.

Fullständig titel

Gråsälen i Östersjön – framtida populationsutveckling

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 2 059 000 kronor i anslag för 2022–2023.

Pågår

2022–2023

Projektansvarig

Karin Hårding, Göteborgs universitet
karin.harding@gu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör
elin.viksten@naturvardsverket.se