Beslutsfattande inom svensk viltförvaltning

Forskningsprojekt med syfte att bidra till utvärdering av den relativt nya förvaltningsformen med regionaliseringen av viltförvaltningen som infördes 2010.

Hur framgångsrik har den nya förvaltningsformen med viltförvaltningsdelegationer (VFD) varit? Forskare vid LTU har följt VFD:s arbete sedan starten. Resultaten visar att delegater inom vissa VFD är mer nöjda med den nya förvaltningen än andra, men att de också är olika nöjda i olika förvaltningsfrågor. Bristen på inflytande upplevs störst när det gäller rovdjursfrågor. Syftet med projektet är att utforska och förklara beslutsfattandet inom VFD. Den övergripande forskningsfrågan är: Hur skiljer sig beslutsfattandet mellan rovdjursrelaterade och icke-rovdjursrelaterade frågor åt inom viltförvaltningsdelegationerna?

Projektet har kvantitativ data i form av enkätsvar från delegaterna inom samtliga svenska VFD och kommer även att samla in nya data. Beslutsutfall studeras genom analyser av protokoll från VFD:s möten. Intervjuer genomförs med ett strategiskt urval bland delegaterna för att belysa de relationer delegaterna har till de organisationer de företräder.

Jämförelsen mellan rovdjursrelaterade och icke-rovdjursrelaterade frågor kan visa om rovdjursförvaltningen skiljer sig från andra former av viltförvaltning. Studien av beslutsfattandet kan även att bidra till kommande utvärderingar av effektivitet och måluppfyllelse hos denna relativt nya förvaltningsform. Fokus i projektet är inte bara processerna, utan även utfallsanalyser som kan förklara varför beslut tas på det sätt som de gör.

Fullständig titel

Beslutsfattande inom svensk viltförvaltning.

Finansiering

Satsningen finansieras ur Viltvårdsfonden (Diarienummer 802-0078-14). Sammanlagt 950 000 kronor i anslag.

Pågår

2015–2016

Kontaktpersoner

Carina Lundmark, Luleå tekniska universitet
carina.lundmark@ltu.se

Forskningssekreterare Anders Lundvall
anders.lundvall@naturvårdsverket.se

Forskningskommunikatör Elin Viksten
elin.viksten@naturvardsverket.se