Sorkfeber och harpest bland jägare

I projektet ska forskarna titta på hur jägare exponeras för sorkfeber och harpest, två smittämnen hos vilda djur som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor.

Infektionssjukdomar utgör ett allt större hot och utmaning för folkhälsan och samhället. Mer än 60 procent av dessa sjukdomar är zoonoser, det vill säga sprids från djur till människa. De flesta har sitt ursprung bland vilda djur, framförallt gnagare. För att hantera det hotet behövs mer kunskap om bland annat smittämnen hos vilda arter och faktorer som driver sjukdomsutbrott. I projektet ska forskarna titta på hur jägare exponeras för sorkfeber och harpest, två smittämnen hos vilda djur som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor. Med hjälp av Nationella miljöövervakningen av smågnagare kan nuvarande och tidigare förekomst av smittämnen hos smådäggdjur studeras. Med hjälp av resultaten kan ett övervaknings- och varningssystem utvecklas, för att upplysa allmänhet, myndigheter med flera om risken för sjukdomsutbrott.

Fullständig titel

Övervakning av smittämnen i svenska viltet med hjälp av smådäggdjur.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 3 680 000 kronor i anslag för 2021–2023.

Pågår

2021–2023

Projektansvarig

Frauke Ecke, Sveriges lantbruksuniversitet, frauke.ecke@slu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se