Sommarblommor på äng

Vårt arbete med biologisk mångfald

Granskad: ‎den ‎13‎ ‎december‎ ‎2023

Vårt arbete med åtgärder för biologisk mångfald kan något förenklat grupperas i tre områden: skydd och skötsel av natur, hållbart nyttjande av naturresurser samt bevarande av hotade arter och naturtyper.

Som central miljömyndighet driver och samordnar vi på Naturvårdsverket miljöarbetet i Sverige och arbetar på olika sätt med biologisk mångfald. Vi arbetar på uppdrag av regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket samordnar även svensk miljöövervakning, som bland annat följer tillståndet för den biologiska mångfalden. Sveriges miljömål styr vårt arbete. 

Naturskydd är en viktig del av miljöarbetet, både i Sverige och internationellt. Det finns många olika skyddsformer för natur i Sverige. Den vanligaste är naturreservat och de starkaste formerna är nationalpark och Natura 2000. Naturvårdsverket skyddar värdefull natur genom att köpa mark eller ge ersättning till markägare som skyddar sin mark, genom till exempel naturreservat. Vi vägleder även andra i hur naturen bör skyddas och hur de skyddade områdena bör förvaltas.  

Skyddad natur i Sverige

Naturvårdsverkets arbete handlar om att få in hänsyn till och gynnande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i såväl de areella näringarnas* aktiviteter som i hela samhällsplaneringsprocessen. Detta gör vi genom att samverka med andra centrala myndigheter och aktörer.

Vår koordinering av arbetet med grön infrastruktur och vägledning till länsstyrelsernas regionala handlingsplaner och kommunernas grön planering skapar nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur. Vi ger också erfarenhetsutbyte om ekosystemtjänster samt vägledning kring naturbaserade lösningar i klimatanpassningen, vilket är något som kan användas i jord- och skogsbruket och inom samhällsplaneringen.

I vår roll som nationell jakt- och viltmyndighet arbetar vi även med en hållbar viltförvaltning. Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten vägleder vi och samordnar arbetet med invasiva främmande arter för att hindra deras spridning och påverkan på biologisk mångfald.  

*Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar som använder biologiska och naturgeografiska resurser på land och i vatten.

Grön infrastruktur

Ekosystemtjänster

Mark- och vattenanvändning

Invasiva främmande arter − djur och växter

Jakt och vilt

Naturbaserade lösningar

Samhällsplanering

LONA – Lokala naturvårdssatsningen

Grönplanering

Naturvårdsverket arbetar med artskydd, som är de lagar och åtgärder som samhället har beslutat om för att skydda och gynna arter som på något sätt hotas av människans aktiviteter. Detta handlar om särskilt hotade arter och naturtyper som inte klarar sig, trots skydd eller hållbart nyttjande, och behöver riktade och mer skräddarsydda åtgärder. Ett exempel är åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturtyper som är Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma verktyg för att tillsammans med länsstyrelserna och andra berörda aktörer arbeta för att rädda hotade arter och deras livsmiljöer.  

Arter och artskydd

Viktigt för biologisk mångfald

  Fokus på hela landskapet

  Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald kan ske inom ett avgränsat område, men påverkas ofta av vad som sker utanför området. Arbetet behöver därför sättas i ett landskapsperspektiv, där vi ser hela landskapet. Det görs till exempel för de naturtyper och arter som är utpekade i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet – där fokus är skydd och skötsel av värdefull natur men där åtgärder även görs i landskapet utanför de skyddade områdena.  

  Ett exempel på när vi behöver se hela landskapet är i arbetet med pollinatörer. De gynnas av ett varierat landskap med gräsmarker, naturbetesmarker, brynmiljöer, småbiotoper och skog. Där finns övervintringsplatser och blommande vilda växter med nektar och pollen att äta från vår till sensommar. Eftersom pollinatörer flyger från ett par hundra meter upp till ett par kilometer för att hitta föda behöver åtgärder för att gynna pollinatörer ske inom ett större område för att bli riktigt lyckosamma, till exempel genom att flera gårdar i grannskapet genomför åtgärder tillsammans som skapar sammanhängande livsmiljöer.  

  På liknande sätt påverkas vattenlevande arter, som flodpärlmusslan, av hur marken används i områden längst med och uppströms i ett vattendrag. Detta eftersom markanvändningen påverkar avrinningen av vatten från land och eftersom vatten tar med sig näringsämning och humus, som direkt inverkar på vattenkvaliteten för musslan.  

  Ytterligare ett exempel är skyddade områden, som till exempel nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden, som täcker stora ytor och därmed har stor betydelse för biologisk mångfald. Även utanför de formellt skyddade områdena görs viktiga insatser, till exempel genom frivilliga avsättningar av skogsmark och fortsatt skötsel av gräsmarker med höga naturvärden, ofta med stöd från landsbygdsprogrammet. Detta bidrar till att djur och växter kan röra sig mellan olika livsmiljöer, även de som inte är formellt skyddade. 

  Myndigheter i samverkan

  Mycket av Naturvårdsverkets arbete med att bevara och utveckla den biologiska mångfalden sker i samverkan med andra myndigheter och aktörer. Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet är myndigheter som har viktiga roller. Förutom myndigheternas arbete är insatser från bland annat kommuner, stiftelser, ideella organisationer, markägare och företag också centrala.

  Flera olika myndigheter har ett utpekat ansvar för den biologiska mångfalden inom sina respektive sektorsområden. Till exempel är Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ansvariga för att nyttjandet i jord- och skogsbruket ska vara hållbart medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för ett hållbart nyttjande av havet. Även andra myndigheter genomför åtgärder för den biologiska mångfalden. Boverket genom vägledning kring planering och anpassad skötsel av grönområden och Trafikverkets genom skötsel av vägkanter, banvallar och trädsäkringszoner. Riksantikvarieämbetet utvecklar kunskapen om det biologiska kulturarvet liksom Jordbruksverket som också fördelar ersättningar till bevarande av detsamma. Naturvårdsverket bidrar med kunskaper om miljön och stödjer de andra sektorerna, men också länsstyrelserna, i arbetet.  

  De nationella miljökvalitetsmålen sätter ramar och skapar viktiga fora för samverkan och samförstånd mellan ansvariga myndigheter och bidrar till mer samordnade insatser för att nå miljömålen. Naturvårdsverket samordnar uppföljning och utvärdering av miljömålen. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv är det mål som har störst fokus i arbetet med biologisk mångfald. Men biologisk mångfald är även en viktig del i flera av de andra målen, såsom Levande skogar, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, och God bebyggd miljö. Naturvårdsverket är också ansvarig myndighet för att följa upp och utvärdera flera av målen. 

  Sveriges miljömål

  Miljöövervakning följer tillståndet för den biologiska mångfalden

  Tillståndet och förändringar i miljön i Sverige dokumenteras av den svenska miljöövervakningen, som samordnas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 

  Resultat som kan användas för att beskriva och analysera miljötillståndet i Sverige tas fram i många verksamheter och av en rad olika aktörer. Särskilt relevant för biologisk mångfald är den nationella miljöövervakningen av fjärilar och fåglar samt den biogeografiska uppföljningen av arter och naturtyper som listas i Art- och habitatdirektivet. 

  Miljöövervakningen följer tillståndet i miljön

  Rapportering av biologisk mångfald enligt EU:s habitatdirektiv

  Naturvårdsverket samordnar vart sjätte år Sveriges rapportering till EU enligt art- och habitatdirektivet. Arbete görs tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten där Artdatabanken utför en stor del av arbetet med att sammanställa underlag och bedömningar.

  Utvärdering av bevarandestatus följer rekommendationer som tas fram av EU-kommissionen och gäller för naturtyper och arter som är listade i direktivet.

  Miljöforskning

  Naturvårdsverkets verksamhet baseras på bästa tillgängliga kunskap. Forskningsresultat är därför ett viktigt underlag för att driva miljöarbetet framåt. Till vår hjälp har vi miljöforskningsanslaget. Naturvårdsverket finansierar forskning som speglar samhällets utmaningar inom områdena miljö och vilt. Exempel på forskningssatsningar som genomförts är indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå, hållbar klimatomställning och klimatanpassning. 

  Miljöforskning

  Internationell kontaktpunkt för FN:s panel för biologisk mångfald - IPBES

  IPBES är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel, IPCC. Naturvårdsverket är nationell kontaktpunkt för IPBES i Sverige. Plattformen tar fram kunskapsrapporter och relevanta verktyg och metoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

  Plattform för biologisk mångfald - IPBES