Ämnesområde

Arter och artskydd

Fältgentiana, lila blommor i naturen
Granskad: ‎den ‎4‎ ‎juli‎ ‎2024

Om en art försvinner kan det få konsekvenser som vi inte kan förutsäga idag. Arterna och deras livsmiljöer utgör den biologiska mångfalden som är livsviktig för oss människor.

Fler arter än någonsin är på väg att försvinna för alltid och många ekosystem förändras på grund av människans sätt att leva. När vi förstör livsmiljöer för djur och växter så förstör vi den biologiska mångfalden och riskerar det som naturen ger oss och som vi är beroende av. 

Alla arter kanske inte verkar omedelbart nyttiga för människan, men arterna påverkar och är beroende av varandra. 

Artskydd är de lagar och åtgärder som samhället har beslutat om för att skydda och gynna arter som på något sätt hotas av människans verksamheter.

Arbetet med arter och artskydd

Aktuellt inom området

Här hittar du nyheter och annat innehåll till exempel vägledningar eller publikationer som är nya eller aktuella just nu.

Fridlysta arter

Cirka 585 av de cirka 50 000 kända växt- och djurarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta. Ytterligare 43 växt- och djurarter är fridlysta i vissa län.

Fridlysta arter
Träskgroda

Rapportera observationer av arter

Din rapportering hjälper till att skapa en tydlig bild av artens förekomst och är avgörande för att planera och prioritera i naturvårdsarbetet. Dessutom ger den viktig information om trender, som är nödvändig för att förebygga miljö- och klimatproblem.

Råd om vilda djur

Vad gör du om du hittar orm på tomten eller fladdermöss på vinden? Eller till synes övergivna fågelungar? Naturvårdsverket tipsar om vanliga problem med vilda djur och hur du kan hantera dem.

Råd om vilda djur
Huggorm

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.”

Ur riksdagens definition av miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” .

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper

Åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturtyper är Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens verktyg för att tillsammans med länsstyrelserna och andra berörda aktörer arbeta för att rädda hotade arter och deras livsmiljöer. De är en viktig pusselbit i bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige.

Rödlistade arter

Kunskap om vilka arter som minskar i antal eller utbredning är nödvändig för att vi ska veta var naturvårdsinsatser behövs. Kunskapen sammanställs av SLU Artdatabanken i Rödlistan för hotade arter.

Rödlistning (slu.se)
Havsörn

Rapportera misstanke om artskyddsbrott

Djur och växter i naturen skyddas med lagar för att de ska finnas kvar i framtiden. Du kan hjälpa till genom att tipsa om misstänkta brott i naturen.

Rapportera artskyddsbrott
Lappuggla

Handel med hotade arter

Illegal handel med hotade djur och växter sker genom allt från privatpersoners obetänksamma inköp av souvenirer till organiserad brottslighet, tjuvjakt och korruption. För att arterna inte helt ska förvinna från sin naturliga miljö finns det internationella regler som begränsar och kontrollerar handeln.

Fladdermöss i Sverige

Fladdermöss är skyddade och får inte fångas, dödas eller flyttas. Man får inte heller förstöra deras boplatser. Fladdermössen skadar inte hus, inventarier eller livsmedel. Däremot gör de stor nytta genom att äta skadeinsekter i våra trädgårdar.

Fladdermöss i Sverige
Barbastel fladdermus

Artskydd för vattenlevande arter

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för arbetet med att skydda vattenarter och deras livsmiljöer.

Artskydd för vattenlevande arter (havochvatten.se)
Vägledning

Genetiska resurser

Genetiska resurser kan vara växter, djur eller delar av dem, som används i forskning eller produktutveckling. Ett internationellt avtal innebär att landet där resursen hämtas, ska få nytt från användningen.

Användning av genetiska resurser
Aloe-växt