Långörad fladdermus i mörkret

Fladdermöss i Sverige

Granskad: ‎den ‎26‎ ‎juni‎ ‎2023

Fladdermöss är skyddade och får inte fångas, dödas eller flyttas. Man får inte heller förstöra deras boplatser. Fladdermössen skadar inte hus, inventarier eller livsmedel. Däremot gör de stor nytta genom att äta skadeinsekter i våra trädgårdar.

Fladdermöss är ett av de äldsta djurslagen i världen och de är en ekologiskt viktig djurgrupp. 

Fladdermusarter i Sverige

I Sverige finns nitton arter, som tillsammans utgör 25 procent av våra däggdjursarter. De återfinns över hela landet, åtminstone upp till polcirkeln. Samtliga fladdermöss i Sverige lever på insekter. 

Tolv av de nitton fladdermusarterna i Sverige finns på Artdatabankens rödlista. 

Fladdermöss – nattens tysta jägare

Få vilda djur är så intimt knutna till människan och kulturlandskapet som fladdermössen. Fladdermöss verkar inte ha något emot närheten till människan, utan kan ibland snarast dra nytta av den. De har ganska lätt för att anpassa sig till nya miljöer och förutsättningar. 

Upplysningar

Sverige har ett handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan. Det är åtaganden som följer det europeiska fladdermusavtalet Eurobats. 

Upphittade fladdermöss

Använd alltid handskar om du behöver ta i en död eller levande fladdermus, eftersom antikroppar mot fladdermusrabies har upptäckts i Sverige. De som arbetar med fladdermöss rekommenderas att vaccinera sig mot rabies. 

Rabies bland svenska fladdermöss

Bland fladdermöss i Europa finns en form av rabies som mycket sällan smittar andra djur och människor.