Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur, samt natur för människors välbefinnande.

Den svenska vardagsmiljön har blivit allt artfattigare. Naturen har blivit allt mer fragmenterad genom mänsklig exploatering och intensifierat brukande. Det har lett till förluster av naturliga livsmiljöer för många arter. För att vända utvecklingen behöver vi lägga mer vikt på att förstå naturens behov i hela landskapet och nyttja naturen hållbart. Det behövs en fungerande grön infrastruktur.

Definition

Det här är grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras, samt att för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Begreppet grön infrastruktur har sin grund i Konventionen om biologisk mångfald; CBD.

Youtube video

Därför behövs grön infrastruktur

Livsmiljöer för arter med tillräcklig kvalitet och storlek för olika växter och djur behöver hänga ihop i en grön infrastruktur med nätverk av natur så att växter och djur kan leva och röra sig fritt i landskapet. Ett nätverk med natur där vi binder samman skogar, odlingslandskapet som till exempel hagar, parker, grönytor, våtmarker, sjöar, vattendrag, kust- och havsområden.  

För fungerande grön infrastruktur behövs: 

  • en variation av olika naturtyper 
  • naturmiljöer av tillräcklig storlek och kvalitet  
  • kontaktytor mellan olika naturområden  
Regionala handlingsplaner

Planera för grön infrastruktur

Handlingsplanerna är ett viktigt verktyg för att grön infrastruktur ska beaktas vid samhällsplanering, tillståndsprövning, riktade naturvårdsinsatser eller vid pågående brukande av mark- och vattenområden. För en fungerande natur behöver vi planera bortom administrativa gränser. Det krävs att alla samarbetar för att länka samman nätverket av natur.

Youtube video

Samverkan och dialog avgörande

För att nå syftet med att bibehålla och skapa en grön infrastruktur för levande landskap behövs en samsyn i samhället i stort. Dialog och samverkan mellan länsstyrelser, kommuner, företag, myndigheter, organisationer och föreningar är viktig för förståelsen av ekologiska sammanhang i landskapet.

Frågor och svar

Frågor och svar om grön infrastruktur

Här har vi sammanställt några vanliga frågor som Naturvårdsverket, länsstyrelser och andra myndigheter brukar få om grön infrastruktur.

Här finns frågor och svar

Grön infrastrukturarbetet bidrar till att nå miljö- och hållbarhetsmål

Arbetet med grön infrastruktur bidrar till att nå flertalet av de mål som Sverige satt upp som riktmärken för våt miljöarbete. Det gynnar också flera hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

Stöd i arbetet

Här finns vägledningar och bidrag att ha som stöd i arbetet med grön infrastruktur. Här finns också inspelningar av, och material från webbinarier att ha som stöd i ditt arbete.

Nyhetsbrev

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster

Här kan du prenumerera på nyheter om grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Du får tips om aktiviteter, material, lärande exempel och forskning.

Besök vår nyhetsbrevsida och välj "Insatser för grön infrastruktur"