Ämnesområde

Samhällsplanering

Flygfoto över stad och å

Natur och gröna miljöer är en förutsättning för människans hälsa och välbefinnande. Om vi ger plats för naturen kan den fortsätta att ge oss värden vi och kommande generationer är beroende av. Därför behövs strategiska och välgrundade beslut i samhällsplaneringen som främjar långsiktigt hållbara livsmiljöer.

När samhällen utvecklas är det flera intressen som ska tillgodoses. Vi behöver planera för fungerande bebyggelse, trafik såväl som för en fungerande grön infrastruktur. Genom att tillämpa ett multifunktionellt perspektiv kan planeringen främja lösningar som möter flera utmaningar och intressen.  

I grunden har naturen flera av lösningarna. Naturvårdsverket har flera verktyg för fysisk planering och förvaltning som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster, såsom pollinering och vattenrening, som bidrar till människors hälsa och livskvalitet. Byggs funktionerna bort är de ofta svåra eller kostsamma att återskapa. Här har vi samlat underlag och stöd som hjälper i planeringssammanhang. 

De två stora utmaningarna, ett förändrat klimat och förlusten av arter och biologisk mångfald, korsas inom samhällsplaneringen. Planeringen utgår från lokala, regionala eller nationella gränser medan klimat och natur inte har samma gränser. Klimatförändringarna bidrar med vattenbrist, översvämningar och kraftigare temperaturer. Urbaniseringen har hittills skapat fler hårdgjorda ytor som förstärker de negativa klimatförändringarna i städer världen över.

Vad kan göras?

Urbaniseringen och utvecklingen av städer medför flera hållbarhetsutmaningar men kan också medföra stora möjligheter. Genom att planera för ett hållbart nyttjande av naturresurser kan vi lösa flera problem samtidigt och ta tillvara på synergier som bidrar till mer hållbara städer. Genom att nyttja naturen på rätt sätt och exempelvis anlägga grönytor, kan vi ta tillvara på ekosystemtjänster i form av växter som renar luft och vatten, bin som pollinerar grödor och naturen som ger oss möjlighet till rekreation. Nedan beskrivs mer ingående vad som kan göras inom hållbar samhällsplanering.

Hållbar samhällsutveckling genom grönplanering

Grönplanering handlar om att synliggöra och utveckla värden som natur och landskap kan bidra med för en hållbar samhällsutveckling.

Om grönplanering
Parkliv i Stockholm.

Rätt utformade kan naturbaserade lösningar förbättra luftkvaliteten i städer, klimatanpassa areella näringar och främja folkhälsa.

Information om Naturbaserade lösningar

Vägledning om Naturbaserade lösningar

Den som planerar hållbart fokuserar på att minska mängden dagvatten liksom att rena och fördröja regn- och snövattnet på markytor.

Dagvatten

Hur trafikens infrastruktur planeras är avgörande för att skapa städer med mer effektiva transporter. Med en hållbar stadsplanering kan tillgänglighet tillgodoses med minskad användning av fossila drivmedel. 

Mer om ett transporteffektivt samhälle

De regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur är en långsiktig plan för landskapet. De innehåller flera planeringsunderlag och konsekvensbeskrivningar för aktuell region.

Regionala handlingsplaner

Naturvårdsverket tar fram och förvaltar geodata och annan öppen data som är användbar i fysisk planering.

Kartor och karttjänster 

Öppna data från Naturvårdsverket 

Det är viktigt att tidigt i miljöbedömningen ha ett ekosystemtjänstperspektiv eftersom det kan synliggöra värden som inte alltid framgår av skriftliga planeringsunderlag. Här får du enkla tips och exempel för att integrera ekosystemtjänstperspektiv i miljöbedömning:

Ekosystemtjänster i miljöbedömningar

Tillsammans för hållbara städer och samhällen

Naturvårdsverket är medlem i Rådet för hållbara städer. Ta del av det senaste inom transport, bostäder, inkludering, gestaltning och gröna områden.

Läs mer
Barn sparkar boll

Vägledning och stöd

  Planera för friluftsliv

  Att planera för friluftsliv är att möjliggöra för ökad folkhälsa, naturförståelse och regional utveckling. Genom långsiktig planering säkrar kommunen tillgång, tillgänglighet och kvalitet i natur- och kulturlandskapet för människors utevistelse. 

  Läs mer

  Bidrag

  Ekonomiskt stöd för hållbar planering finns emellanåt inom olika bidrag eller satsningar. Till exempel LONA-bidraget (lokala naturvårdssatsningar) har också fokus på tätortsnära natur.

  Vem gör vad?

  Naturvårdverket samarbetar med en rad myndigheter för att ta fram vägledningar och underlag som ska lyfta och underlätta arbetet med att integrera miljöaspekter och gröna värden i samhällsplaneringen.