Publikation

Ekologisk kompensation

En vägledning om kompensation vid förlust av naturvärden
Vitsippor i skogsglänta, Eknön, Söderköping

Om publikationen

Naturvårdsverket har tagit fram en handbok om miljöbalkens bestämmelser om kompensation. Vägledningen riktar sig i första hand handläggare på länsstyrelserna och kommunerna. Miljöbalken innehåller flera bestämmelser om kompensationsåtgärder i samband med påverkan på naturmiljön. Bestämmelserna har olika tillämpningsområde och ställer i viss mån olika krav på kompensationsåt­gärdernas inriktning, omfattning och lokalisering.

Handboken redogör för Naturvårdsverkets syn på ekologisk kompensation och belyser ett antal viktiga frågor kopplade till tillämp­ningen av miljöbalkens kompensationsbestämmelser. Förhoppningen är att handboken ska kunna bidra till ökad användning av ekologisk kompensation och en mer enhetlig tillämpning av bestämmelserna.

ISBN
978-91-620-0179-7
Utgiven
‎2‎/‎20‎/‎2016
Sidor
112
Omslag publikation