Lunch på gräsmattan, Observatorielunden, Stockholm

Grönplanering

Grönplanering handlar om att synliggöra och utveckla värden som natur och landskap kan bidra med för en hållbar samhällsutveckling.

En hållbar mark- och vattenanvändning främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster, grön infrastruktur liksom goda livsmiljöer och behöver vara en naturlig del av samhällsplaneringen. Genom grönplanering lyfts dessa aspekter till en helhet och grönplanen har en viktig funktion som planeringsunderlag till översiktsplanen, då grönstrukturen är en bärande struktur i fysisk planering enligt Plan och bygglagen (PBL).

Grönplanering, bebyggelseplanering och trafikplanering pågår parallellt och arbetet styrs av grönplan respektive bebyggelsestrategi och trafikstrategi eller trafikplan. Alla dessa tre planer är viktiga underlag till översiktsplanen där de olika (allmänna) intressena ska vägas samman. Översiktsplanens strategier och ställningstaganden är i regel formulerade på en övergripande nivå. I grönplanen kan mer konkreta planerings och förvaltningsskeden preciseras.

Grönplanen som verktyg i hållbar fysisk planering

Grönplanen är ett strategiskt dokument som kommuner tar fram med syftet att beskriva hur grönstrukturens värden kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning. Grönstrukturen är mångfunktionell och har stor potential att bidra till att hantera flera samhällsutmaningar samtidigt. Rätt planerad och utformad kan grönstrukturen långsiktigt främja biologisk mångfald, ekosystemtjänster, klimatanpassning och människors hälsa.  

Grönplanen tas fram i dialog med olika aktörer i landskapet och kan fungera som en utgångspunkt för strategiska beslut och som underlag för till exempelvis översiktsplanen eller i detaljplanearbetet men också som grund för åtgärdsförslag, i skötsel och förvaltning.  

Genom att samla många olika frågor som traditionellt tas upp av olika planer kan grönplanen vara ett verktyg för att förenkla arbetet med grönstrukturfrågor i kommunen och i planeringsprocesser. Grönplanen kopplar också till det regionala arbetet med grön infrastruktur och främjande av ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Mer om samhällsplanering

Vägledning om grönplanering

Naturvårdsverket och Boverket har gemensamt tagit fram en vägledning med syfte är att stödja kommunernas arbete med grönplanering.

Läs mer
Youtube video

Grönplanering bidrar till hållbar samhällsutveckling

Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till i grönplaneringen. Här finns några perspektiv och arbetssätt som kan hanteras i en grönplan för att få en helhetsbild av naturens värden. Det ger bra förutsättningar för en hållbar mark- och vattenanvändning och bidra till långsiktig tillgång till goda livsmiljöer.

Biologisk mångfald ger resiliens och långsiktigt livskraftiga samhällen

En mångfald av arter och livsmiljöer främjar ekosystemtjänster och människors hälsa och välfärd. Genom grönplanering kan biologisk mångfald adresseras i samhällsplaneringen och den fysiska planeringen på ett tydligare sätt. Genom att ta fram strategier för kommunens grönstruktur kopplade till hela landskapet kan den biologiska mångfalden utvecklas genom åtgärder och rätt skötsel och förvaltning. 

Grönskans betydelse för klimatanpassning 

I takt med klimatförändringarna behövs åtgärder i den byggda miljön och i hela landskapet för att lindra klimatförändringens effekter. Grönstrukturen kan bidra med så kallade naturbaserade lösningar som under rätt förutsättningar och planering har förmågan att möta flertalet av de klimatrelaterade samhällsutmaningar som samhället står inför.  

Gröna miljöer är viktiga för vår hälsa 

Genom grönplanering kan olika människors behov av grönska och natur tillgodoses och parkers och grönområdens natur- och kulturvärden tas tillvara. Att vistas i gröna miljöer som parker, grönområden och natur främjar hälsa och välbefinnande. Tillräcklig och rättvis tillgång till grönområden kan utjämna skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper, och därmed bidra till ett mer jämlikt samhälle. Genom att ta fram strategier för kommunens grönstruktur kan rekreations- och friluftsvärden utvecklas genom åtgärder och rätt skötsel och förvaltning.  

Relaterade områden

Grön infrastruktur förklarar hur naturens funktioner och kvaliteter hänger ihop och fördelar sig över landskapet. Med underlag och kunskap om grön infrastruktur blir det tydligare vilka strukturer och kopplingar som bör bevaras, stärkas och utvecklas. Detta kan hanteras i grönplaneringsprocessen och sammanfattas i en grönplan.

Om grön infrastruktur

Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar. Det kan vara en metod att arbeta med inom grönplanering för att uppnå livskraftig och multifunktionell grönstruktur.  

Naturbaserade lösningar

Klimatförändringarna påverkar redan idag den byggda miljön genom ökad nederbörd, skyfall, stigande havsnivåer, värmeböljor och långvarig torka. Grönstrukturen i form av parker, grönområden och i landskapet i stort har stor potential för att minska risken för översvämning, ras, skred och erosion samt lindra effekten av högre temperaturer. I en grönplan kan grönstrukturens potential för klimatanpassning beskrivas.

Klimatanpassning

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger är centralt för att bevara och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera ekosystemtjänster och goda livsmiljöer. I en grönplan kan ekosystemtjänsternas bidrag synliggöras.

Om ekosystemtjänster 

Friluftsliv och naturupplevelser har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att kartlägga naturens och landskapets friluftslivsvärden. I grönplanen kan dessa värden sammanfattas och synliggöras i den fysiska planeringen.

Om friluftsplanering

Relaterade vägledningar

Relaterade publikationer