Naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar. Utsläppsminskningar, klimatanpassning och arbete för människors hälsa är några områden där naturbaserade lösningar kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vad är naturbaserade lösningar?

Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas.

Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från de funktioner ekosystemen bidrar med, så kallade ekosystemtjänster. Genom att skydda, utveckla, och skapa ekosystem med syfte att bibehålla och stärka ekosystemtjänster kan vi hantera olika utmaningar kring till exempel klimatförändringar och mark- och resursanvändning. Rätt utformade har olika naturbaserade lösningar potential att till exempel förbättra luftkvaliteten i städer, klimatanpassa de areella näringarna och främja folkhälsa.  

Ekosystemtjänster

Naturbaserade lösningar är mångfunktionella. Att återställa eller anlägga en våtmark kan exempelvis skydda nedströms belägna områden från översvämning, samtidigt som våtmarken kan stärka förutsättningarna för biologisk mångfald och bidra med attraktiva ytor för rekreation och friluftsliv.  

Nyttan med naturbaserade lösningar

Youtube video

Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är på många sätt sammanlänkande, men det är också lösningarna. Genom sin mångfunktionalitet kan naturbaserade lösningar förbättra och komplettera traditionella lösningar. Multifunktionaliteten är dessutom fördelaktig för att möta den osäkerhet som kan kopplas till klimatförändringarna.

Om klimatförändringarnas effekter inte inträffar som förväntat är det viktigt att åtgärden är flexibelt utformad. I exemplet att anlägga en våtmark kan flera andra tjänster skapas, till exempel koldioxidinlagring och minskad övergödning, även om nederbörden inte blev som beräknat. Detta innebär att lösningarna bidrar till en bättre kostnadseffektivitet.

Genom att synliggöra värdena som skapas av naturbaserade lösningar är det möjligt att fatta klokare beslut i förhållande till människans behov av fungerande ekosystem. 

Exempel på naturbaserade lösningar

I staden

Skyfallsparker fördröjer och omhänder dagvatten vilket kan förebygga översvämningar av närliggande områden vid kraftiga skyfall. 

I Norra Djurgårdsstaden får naturen göra jobbet (cocity.se)

Inom jordbruket

I Gammelgarn på Gotland restaurerade lantbrukare våtmarker för att lösa problemet med vattenbrist:

Grannsamverkan kring grundvatten på Gotland (smhi.se)

I skogen

Blandskogsbestånd i skogsbruket stärker skogens förmåga att generera ekosystemtjänster och att hantera klimatförändringarnas effekter.  

Grön infrastruktur i praktiken – Lövsuccé (youtube)

Vid kusten

Vid sanddynerna i Vejbystrand satte Ängelholms kommun upp sandstaket av flätat vide för att motverka stranderosion och skydda bakomliggande bebyggelse och infrastruktur vid stormar och extremt väder.

Åtgärds- och beredskapsarbete (Ängelholms kommun)

Mer information