Vägledning

Vägledning om grönplanering

Flygfoto på skog

Naturvårdsverket och Boverket har gemensamt tagit fram en vägledning med syfte är att stödja kommunernas arbete med grönplanering.

Grönplanering handlar om att synliggöra och utveckla värden som natur och landskap kan bidra med för att få långsiktigt hållbara livsmiljöer, både för människor och biologisk mångfald. I arbetet med grönplanering är grönplanen ett effektivt verktyg för att kunna integrera ekosystemtjänster och grön infrastruktur i planering, byggande och förvaltning. Vägledningen kan stödja och underlätta kommunernas arbete med grönplanering och att ta fram en grönplan. 

Sidan vänder sig till

Dig som arbetar på en kommun eller som konsult på uppdrag av en kommun inom park, miljö, naturvård, stadsbyggnad, kulturmiljö, friluftsliv och strategisk planering. Den är också intressant för dig som vill veta mer om grönplanering och som vill ha stöd och argument för att arbeta med grönska i planering.

Bra att veta

Vägledningen består av två delar. Den första delen beskriver argument och fördjupade resonemang kring grönplaneringen och dess sammanhang. Den andra delen beskriver processen att ta fram en grönplan.

Aktuellt

Naturvårdverket och Boverket fortsätter med att utveckla stödet för kommunal grönplanering på olika sätt. Under året planeras ett antal aktiviteter som komplement till vägledningen:

  • Till rapporten kommer detaljerade instruktioner för det tekniska framtagandet av olika kartskikt till föreslagna kartläggningar i vägledningen att arbetas fram. Instruktionerna vänder sig framförallt till dig som arbetar med geodatat, men de kan också vara värdefulla som underlag under hela arbetet med grönplanen. Instruktionerna publiceras på Naturvårdsverkets webb löpande.
  • Informationsmaterial för nedladdning.

Miniseminarier

Naturvårdsverket och Boverkets bjuder under våren 2022 in till tre webbinarier om grönplanering i praktiken, för att ytterligare stödja kommunernas arbete med grönska i planering. Välkomna!

Vägledningen

Vägledning om grönplanering och grönplaner består av två delar som på olika sätt stödjer arbetet med grönplanering.

Läsanvisning och länk till vägledningen

Vägledningen beskriver argument och mer fördjupade resonemang kring grönplaneringen och dess sammanhang. Den tar upp grönstrukturens värden, grönplaneringen och grönplanen i lagstiftningen, nationella mål och internationella överenskommelser samt hur kommunen kan arbeta med grönplanering. Den delen av vägledningen hittar du på Boverkets PBL Kunskapsbanken.

Det kan vara bra att läsa igenom denna del innan du börjar arbeta med grönplanen enligt vägledningens andra del nedan. Du kan använda denna del av vägledningen som stöd under arbetet med att ta fram en grönplan.

Del 1: Grönplanera! En vägledning om kommunal grönplanering (boverket.se)

Vägledningen handlar om hur en kommun kan ta fram en grönplan. Den vänder sig till dig som ska arbeta med att ta fram en grönplan som ett strategiskt dokument för planering, byggande och förvaltning. Här presenteras förslag till process med konkreta arbetsmoment, arbetssätt och ställningstaganden kopplande till framtagandet av handlingen.

Varje kapitel beskriver ett arbetsmoment. De olika arbetsmomenten presenteras i kronologisk ordning, men många hänger nära samman. För att göra de val och ställningstagande som behövs i början av arbetet, är det viktigt att skaffa sig en överblick över processen och hur de olika arbetsmomenten är sammanlänkade. Det behövs en förståelse för helheten, varför vi rekommenderar att vägledningen översiktligt läses igenom i sin helhet innan arbetet påbörjas. Då de olika arbetsmomenten är beroende av varandra finns hänvisningar mellan relevanta kapitlen angivna inom parentes.

Del 2: Grönplanera! En vägledning om att ta fram en grönplan

Sammanfattning av innehåll

Vägledningen ger stöd i arbetet med grönplanering och i arbetet med att ta fram en grönplan. 

  • Kunskap om varför och nyttan med att ta fram en grönplan.
  • Hur grönplanering kan stödja och underlätta tillämpning av lagsstiftningen och bidra till arbetet med att nå såväl nationella som globala målsättningar.
  • Förslag till en process eller arbetsgång för hur du kan planera, organisera och ta fram en grönplan.
  • Förslag till struktur och innehåll i en grönplan (exempelvis vilka kartläggningar och analyser som behöver göras).
  • Exempel på kartläggningar och analyser som kan behöva göras och hur ekosystemtjänster integreras i planeringsarbetet.
  • Förslag till strategier, handlingsplan och indikatorer för uppföljning.
  • Inspirerande exempel från andra grönplaner.

Bakgrund

Vägledningen har tagits fram gemensamt av Naturvårdsverket och Boverket som en samverkansåtgärd inom Rådet för hållbara städer. Arbetet har genomförts i bred samverkan med flera myndigheter; Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Vinnova, Sveriges kommuner och regioner, länsstyrelserna, Tankesmedjan Movium vid SLU och Kristianstad kommun samt referenskommuner från hela landet.  

Mer om grönplanering

Grönstrukturen är mångfunktionell och har stor potential att bidra till att hantera flera samhällsutmaningar samtidigt. Rätt planerad och utformad kan grönstrukturen långsiktigt främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster, klimatanpassning och människors hälsa.

Läs mer

Relaterad vägledning