Vägledning

Vägledning om grönplanering

Flygfoto på skog

Naturvårdsverket och Boverket har gemensamt tagit fram en vägledning med syfte är att stödja kommunernas arbete med grönplanering.

Grönplanering handlar om att synliggöra och utveckla värden som natur och landskap kan bidra med för att få långsiktigt hållbara livsmiljöer, både för människor och biologisk mångfald. I arbetet med grönplanering är grönplanen ett effektivt verktyg för att kunna integrera ekosystemtjänster och grön infrastruktur i planering, byggande och förvaltning. Vägledningen kan stödja och underlätta kommunernas arbete med grönplanering och att ta fram en grönplan. 

Sidan vänder sig till

Dig som arbetar på en kommun eller som konsult på uppdrag av en kommun inom park, miljö, naturvård, stadsbyggnad, kulturmiljö, friluftsliv och strategisk planering. Den är också intressant för dig som vill veta mer om grönplanering och som vill ha stöd och argument för att arbeta med grönska i planering.

Bra att veta

Vägledningen består av två delar. Den första delen beskriver argument och fördjupade resonemang kring grönplaneringen och dess sammanhang. Den andra delen beskriver processen att ta fram en grönplan.

Aktuellt

Naturvårdverket och Boverket fortsätter med att utveckla stödet för kommunal grönplanering på olika sätt. Under året planeras ett antal aktiviteter som komplement till vägledningen:

  • Till rapporten kommer detaljerade instruktioner för det tekniska framtagandet av olika kartskikt till föreslagna kartläggningar i vägledningen att arbetas fram. Instruktionerna vänder sig framförallt till dig som arbetar med geodatat, men de kan också vara värdefulla som underlag under hela arbetet med grönplanen. Instruktionerna publiceras på Naturvårdsverkets webb löpande.
  • Informationsmaterial för nedladdning.

Vägledningen

Vägledning om grönplanering och grönplaner består av två delar som på olika sätt stödjer arbetet med grönplanering. Läsanvisning och länk till respektive del:

Vägledningen beskriver argument och mer fördjupade resonemang kring grönplaneringen och dess sammanhang. Den tar upp grönstrukturens värden, grönplaneringen och grönplanen i lagstiftningen, nationella mål och internationella överenskommelser samt hur kommunen kan arbeta med grönplanering. Den delen av vägledningen hittar du på Boverkets PBL Kunskapsbanken.

Det kan vara bra att läsa igenom denna del innan du börjar arbeta med grönplanen enligt vägledningens andra del nedan. Du kan använda denna del av vägledningen som stöd under arbetet med att ta fram en grönplan.

Del 1: Grönplanera! En vägledning om kommunal grönplanering (boverket.se)

Vägledningen handlar om hur en kommun kan ta fram en grönplan. Den vänder sig till dig som ska arbeta med att ta fram en grönplan som ett strategiskt dokument för planering, byggande och förvaltning. Här presenteras förslag till process med konkreta arbetsmoment, arbetssätt och ställningstaganden kopplande till framtagandet av handlingen.

Varje kapitel beskriver ett arbetsmoment. De olika arbetsmomenten presenteras i kronologisk ordning, men många hänger nära samman. För att göra de val och ställningstagande som behövs i början av arbetet, är det viktigt att skaffa sig en överblick över processen och hur de olika arbetsmomenten är sammanlänkade. Det behövs en förståelse för helheten, varför vi rekommenderar att vägledningen översiktligt läses igenom i sin helhet innan arbetet påbörjas. Då de olika arbetsmomenten är beroende av varandra finns hänvisningar mellan relevanta kapitlen angivna inom parentes.

Del 2: Grönplanera! En vägledning om att ta fram en grönplan

Sammanfattning av innehåll

Vägledningen ger stöd i arbetet med grönplanering och i arbetet med att ta fram en grönplan. 

  • Kunskap om varför och nyttan med att ta fram en grönplan.
  • Hur grönplanering kan stödja och underlätta tillämpning av lagsstiftningen och bidra till arbetet med att nå såväl nationella som globala målsättningar.
  • Förslag till en process eller arbetsgång för hur du kan planera, organisera och ta fram en grönplan.
  • Förslag till struktur och innehåll i en grönplan (exempelvis vilka kartläggningar och analyser som behöver göras).
  • Exempel på kartläggningar och analyser som kan behöva göras och hur ekosystemtjänster integreras i planeringsarbetet.
  • Förslag till strategier, handlingsplan och indikatorer för uppföljning.
  • Inspirerande exempel från andra grönplaner.

Webbinarier om grönplanering

Här hittar du fördjupande webbinarier om grönplanering och hur man kan ta fram en grönplan. 

Naturvårdsverket och Boverket har gemensamt tagit fram webbinarierna för att inspirera och konkretisera arbetet med grönplanering. Du kan själv välja att se webbinarierna i sin helhet eller välja det avsnitt som är mest relevant för dig.

Webbinarierna går igenom olika delar av vägledningen; dialog, kartläggning och genomförande. Ett flertal kommuner medverkar och delar med sig av sina erfarenheter av sitt arbete.

Grönplanering är ett samarbete där en bra dialog och förankring är en framgångsfaktor. På viket sätt skapas en god dialog, samsyn och förankring i arbetet?

Inledande föreläsning (youtube.se)

Erfarenheter från Kristianstad kommun (youtube.se)

Erfarenheter från Eskilstuna kommun (youtube.se)

Frågor och reflektioner från deltagare (youtube.se)

Kartläggning av grönstrukturens värden  ge underlag för prioriteringar och avvägningar för en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning. Vilka kartläggningar är användbara, hur tas de fram, och hur blir de bra beslutsunderlag?

Inledande föreläsning (youtube.se)

Nationella marktäckedata (youtube.se)

Erfarenheter från grönplan i Vaggeryds kommun (youtube.se)

Erfarenheter från Luleå kommun (youtube.se)

Frågor och reflektioner från deltagare (youtube.se)

Ett välplanerat genomförande av grönplanen, i dialog och samverkan med olika aktörer kan bidra till en utveckling av grönstrukturens värden. Men hur blir det verkstad? Hur kan de gröna strategierna förverkligas? 

Inledande föreläsning (youtube.se)

Erfarenheter från Olofströms kommun (youtube.se)

Erfarenheter från Helsingborgs kommun (youtube.se)

Frågor och reflektioner från deltagare (youtube.se)

Bakgrund

Vägledningen har tagits fram gemensamt av Naturvårdsverket och Boverket som en samverkansåtgärd inom Rådet för hållbara städer. Arbetet har genomförts i bred samverkan med flera myndigheter; Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Vinnova, Sveriges kommuner och regioner, länsstyrelserna, Tankesmedjan Movium vid SLU och Kristianstad kommun samt referenskommuner från hela landet.  

Mer om grönplanering

Grönstrukturen är mångfunktionell och har stor potential att bidra till att hantera flera samhällsutmaningar samtidigt. Rätt planerad och utformad kan grönstrukturen långsiktigt främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster, klimatanpassning och människors hälsa.

Läs mer

Relaterad vägledning