Ämnesområde

Skyddad natur

En kvinna och två barn går på en spång i skogen.

Naturskydd är en viktig del av miljöarbetet, både i Sverige och internationellt. Enkelt uttryckt så finns det två skäl till att vi skyddar natur – miljönytta och naturupplevelser.

Det finns många olika skyddsformer för natur i Sverige. Den vanligaste är naturreservat och de starkaste formerna är nationalpark och Natura 2000. 

Naturvårdsverket skyddar värdefull natur genom att köpa mark eller ge ersättning till markägare. Vi vägleder även andra i hur naturen bör skyddas och hur de skyddade områdena bör förvaltas. Flera myndigheter har viktiga roller i arbetet med naturskydd. Insatser från kommuner, stiftelser, ideella organisationer, markägare och företag är också centrala delar i arbetet.   

I Sverige är cirka 15 procent av landytan skyddad i någon form. För att Sverige ska klara internationella åtaganden och uppnå miljömålen behöver fler land- och vattenområden långsiktigt formellt skydd.  

Logotyp, EU

Därför behöver vi skydda natur

Natur behöver skyddas för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Men det handlar också om att bevara världens natur- och kulturarv för att tillgodose våra grundläggande behov av till exempel rent vatten, ren luft och upplevelser av oförstörd natur – nu och i framtiden. 

Skydd av natur bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs – nu eller i framtiden.

Olika former av naturskydd

Det finns många olika skyddsformer för natur i Sverige. Den vanligaste är naturreservat och de starkaste formerna är nationalpark och Natura 2000. Här finns översiktlig information om de olika skyddsformerna. 

Olika skyddsformer

Välkommen att använda

Kartverktyget Skyddad natur

Kartan är ett stöd för alla som arbetar med naturvårdsfrågor eller planering av mark och vatten i Sverige. Även du som är friluftsintresserad kan ha glädje av kartan.

Besök kartverktyget Skyddad natur här
Kompass på karta

Hitta naturreservat

Har du frågor om ett specifikt naturreservat? Kontakta den länsstyrelse eller kommun som förvaltar det naturreservat som du vill veta mer om.

Sverige har 30 nationalparker

Upplev dina nationalparker

Välkommen ut i Sveriges finaste natur

Mer om Sveriges nationalparker
Youtube video

Arbetet med naturskydd

På regeringens uppdrag skyddar Naturvårdsverket värdefull natur för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och främja friluftsliv. Vårt arbete leder till att tillgängliga områden finns utpekade, är kända och uppskattade och att naturvärden förvaltas långsiktigt.

Vägledning och stöd

Information och vägledning till stöd för dig som bildar eller förvaltar skyddade områden men även för dig som arbetar med tillståndsprövning. Vägledningarna riktar sig i första hand till länsstyrelserna och kommunerna men vänder sig även till andra myndigheter och naturvårdsstiftelser samt andra aktörer som arbetar med skyddad natur, som Skogsstyrelsen, privata markägare med flera.

Publikationer

Här finner du samtliga aktuella publikationer från Naturvårdsverket om skyddad natur.

Vad gäller i skyddade områden?

Får du bryta grenar i ett naturreservat när du ska elda? Elda på en klippa eller cykla så att du lämnar spår i naturen? Nej. För allemansrätten gäller även i skyddade områden. Men allemansrätten kan vara begränsad här så vissa saker som brukar vara tillåtna får du kanske inte göra. Bestämmelser för skyddade områden kallas föreskrifter och gäller alla som vistas i området.

Naturum - porten till naturen

Naturum finns över hela Sverige. De är öppna för alla och är en möjlighet för alla åldrar att lära sig mer om natur och miljö.

Mer om naturum i Sverige
Naturum Laponia
Korta fakta

Skyddad natur i siffror

I Sverige finns det över 5 000 naturreservat och 30 nationalparker. 15 procent av Sveriges yta består av någon form av skyddad natur. Här hittar du fler korta fakta om skyddad natur i Sverige.

Skyddad natur i siffror
Skyltar över vandringsleder i Färnebofjärdens nationalpark

Mål för arbetet

Arbetet med att skydda och sköta värdefulla naturområden är både ett internationellt åtagande och en del i det nationella arbetet för att nå miljökvalitetsmålen och Sveriges friluftsmål.  

113 år▴

Skyddad natur i över 100 år

I mer än 100 år har det funnits skyddade naturområden i Sverige. År 1909 antog riksdagen en lag om nationalparker och bildade de nio första nationalparkerna. De första naturreservaten bildades 1912.