Antal och areal för naturreservat i Sverige

Det totala antalet gällande naturreservat i Sverige uppgick vid årsskiftet 2020–2021 till 5 242 stycken. 4 800 av dessa är statliga naturreservat, övriga är kommunala. Den totala arealen för Sveriges alla gällande naturreservat uppgick vid årsskiftet till 5 009 314 hektar.

   År 2020 ökade antalet gällande naturreservat med 131 stycken och den totala ytan av naturreservat ökade med cirka 160 000 hektar varav cirka 26 000 hektar var landareal. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner. De största arealerna tillkom i Skåne län mycket beroende på bildandet av Skånska Kattegatt ett 58 500 hektar stort marint reservat. Den nu gällande arealen naturreservat i Skåne uppgår därmed till drygt 150 000 hektar varav cirka 32 000 hektar är landareal. Även i Stockholm skedde en stor ökning av där arealen som numera uppgår till 180 100 hektar varav 51 200 är landareal. I Stockholm utgjorde utökningen av Svenska högarna ett stort tillskott till arealen av naturreservat.

   Största ökningen av landareal skedde i Norrbottens län (ökning av landareal med drygt 9 000 hektar och numera en total areal av gällande naturreservat av cirka 1 990 200 hektar) följt av Dalarnas län (ökning av landareal med cirka 6 200 hektar och numera en total areal av gällande naturreservat av 242 400 hektar).

   Län Antal/areal 2018 Antal/areal 2019 Antal/areal 2020
   Stockholms län 334/134 503 342/135 042 347/193 659
   Uppsala län 170/100 911 176/101 415 180/101 779
   Södermanlands län 160/48 668 164/48 938 169/49 261
   Östergötlands län 265/60 650 285/63 495 287/63 651
   Jönköpings län 153/19 412 155/19 451 157/19 651
   Kronobergs län 125/26 597 133/26 201 136/26 405
   Kalmar län 197/50 825 197/50 902 197/63 776
   Gotlands län 140/73 768 146/74 334 152/75 348
   Blekinge län 113/23 673 114/23 719 116/23 835
   Skåne län 315/90 608 329/92 216 337/151 761
   Hallands län 182/25 672 188/25 942 191/26 122
   Västra Götalands län 496/145 977 502/146 578 506/147 902
   Värmlands län 198/102 222 203/104 529 209/109 273
   Örebro län 272/34 207* 274/34 283 286/35 322
   Västmanlands län 108/31 461 118/32 266 121/32 431
   Dalarnas län 330/236 430* 353/239 109 368/242 485
   Gävleborg län 208/41 314 218/45 641 228/47 120
   Västernorrlands län 209/39 424 212/39 672 219/40 693
   Jämtlands län 194/573 733 207/578 395 219/582 593
   Västerbottens län 366/975 514 380/986 526 387/987 635
   Norrbottens län 395/1 972 807 415/1 981 401 429/1 989 439
   Totalt för riket 4 930/4 808 375 5 111/4 850 271 5 241/5 010 404
   Sveriges naturreservat per län – antal och areal i hektar

   * minskade arealer beror på rättning av registeruppgifter eller att naturreservat har upphört.

   Naturreservat – ett långsiktigt skydd av värdefull natur

   I Sverige och i många andra länder är naturreservat det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur. Ett naturreservat kan skyddas av olika skäl. Det kan handla om att bevara värdefulla naturområden, biologisk mångfald eller för människors friluftsliv.

   Naturreservat är en stark skyddsform som kan bildas av både länsstyrelser och kommuner. Miljöbalken är verktyget för att bilda naturreservat. Cirka 75 procent av arealen utgörs av naturreservat i fjällvärlden. Fjällhedar, fjällbjörkskogar och barrskogar dominerar dessa reservatsarealer. Nära 85 procent av landytan i naturreservaten ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Merparten av reservaten där finns i fjällområden eller i fjällnära områden.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket