Antal och areal för naturreservat i Sverige

Vid årsskiftet 2021–2022 var det totala antalet naturreservat i Sverige 5 342 stycken. Av dessa var 4 891 statliga naturreservat och övriga kommunala. Den totala arealen för Sveriges alla naturreservat var 5 040 985 hektar.

   År 2021 ökade antalet gällande naturreservat med 101 stycken och den totala ytan av naturreservat ökade med cirka 30 600 hektar varav cirka 24 000 hektar var landareal. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner.

   De största arealerna tillkom i Norrbottens län där den gällande arealen naturreservat nu uppgår till ca 2 miljoner hektar. Det största området som tillkommit i Norrbottens län är Särkitievat med cirka 3 300 hektar. Andra stora reservat som tillkommit under 2021 är Slötjärnsbustan i Dalarnas län (1 787 hektar), Jalomma i Norrbottens län (1 700 hektar) och Havsjöskogen i Värmlands län (1 603 hektar). 

   Den stora ökningen i Gotlands län 2021 innehåller naturreservatet Slite skärgård med en areal av cirka 6 300 hektar varav cirka 6 000 hektar är hav. Naturreservatet bildades år 2016 men överklagades och fick under 2021 status gällande.  Denna typ av fördröjning från det att ett reservat bildas tills det blir gällande förekommer regelbundet.

   För er som vill fördjupa er i Sveriges naturreservat per län i antal och areal i hektar från år 2019 till 2021 har vi sammanställt dessa i en excel. 

   Sveriges naturreservat per län – antal och areal i hektar (xlsx 28 kB)

   Naturreservat – ett långsiktigt skydd av värdefull natur

   I Sverige och i många andra länder är naturreservat det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur. Ett naturreservat kan skyddas av olika skäl. Det kan handla om att bevara värdefulla naturområden, biologisk mångfald eller för människors friluftsliv.

   Naturreservat är en stark skyddsform som kan bildas av både länsstyrelser och kommuner. Miljöbalken är verktyget för att bilda naturreservat. Cirka 75 procent av arealen utgörs av naturreservat i fjällvärlden. Fjällhedar, fjällbjörkskogar och barrskogar dominerar dessa reservatsarealer. Nära 85 procent av landytan i naturreservaten ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Merparten av reservaten där finns i fjällområden eller i fjällnära områden.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket