Varför behövs skyddad natur?

Naturskydd är en viktig del av Sveriges miljöarbete och även av det internationella miljöarbetet. Enkelt uttryckt så finns det två skäl till att vi skyddar natur – miljönytta och naturupplevelser.

Naturen behöver skyddas för att säkerställa att en variationsrik natur med stor artrikedom, det vill säga den livsviktiga biologiska mångfalden, bevaras. Skyddad natur bidrar också till att bevara flera viktiga ekosystemtjänster, såsom rening av luft och vatten. Ett annat viktigt syfte att skydda natur handlar om att vi människor ska få tillgång till natur- och kulturupplevelser, nu och i framtiden.  

Att skydda naturområden handlar alltså om att bevara världens natur- och kulturarv för att tillgodose våra grundläggande behov av till exempel rent vatten och ren luft samt upplevelser av oförstörd natur. Att bevara, skydda och sköta natur är också del i både ett internationellt åtagande och i det nationella arbetet för att nå miljökvalitetsmålen.  

"Skydd av natur bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter bevaras – nu och för framtiden"

Hotade naturvärden

 Att naturen bevaras och sköts om från generation till generation är inte en självklarhet. Tvärtom finns det många olika förutsättningar och intressen som påverkar hur naturmiljön ser ut både idag och i framtiden. En stor del av världens naturresurser och livsmiljöer för djur och växter är hotade för att vi har använt och använder dem på ett sätt som inte alltid är hållbart. 

Exploateringen har redan i hög grad utarmat naturen vilket skadar både oss människor och vår miljö. Genom att vi människor påverkar naturen måste vi välja vilken natur vi vill ha i framtiden. Vi har på så sätt ett ansvar för naturen – både nu och för framtida generationer. Skyddad natur enligt lag är ett sätt att garantera att variationsrik och värdefull natur bevaras för framtiden.

Ett verktyg för biologisk mångfald

En förutsättning för mänskligt liv på jorden är den biologiska mångfalden och naturresurser som kan förnyas. Biologisk mångfald kan beskrivas som den rikedom av arter, livsformer och funktioner som finns i alla ekosystem. En betydande del av denna rikedom finns i vår skyddade natur.

Sverige har skrivit under konventionen om biologisk mångfald som togs fram vid miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. Konventionen är en viktig grund för vårt internationella åtagande att skydda naturen och ett viktigt verktyg för vårt ansvar att bevara biologisk mångfald.   

För friluftsliv och naturturism

Ett rikt friluftsliv är också beroende av skyddad och ursprunglig natur, inte bara för att områdena finns kvar på lång sikt utan även för att de ofta görs tillgängliga genom leder, skyltning, information, naturvägledning med mera. 

Skyddad natur bjuder ofta på natur- och friluftsupplevelser utöver det vanliga – här kan alla som vill njuta av rofylld, artrik och vild natur.  

Genom att skydda natur där turism kan bedrivas kan entreprenörer satsa på sin verksamhet på ett mer långsiktigt sätt än i andra områden, eftersom naturen och området kommer att bevaras och förbli orörd.

Skötsel av skyddad natur innebär också arbetstillfällen. Skyddad natur som används för friluftsliv och turism kan få stor betydelse för ekonomi och sysselsättning i enskilda regioner. Skyddad natur är även en viktig del i bilden av Sverige som turistland.  

Naturen viktig för vår hälsa och livskvalitet

Att vistas i naturen är positivt för hälsan av flera skäl. De flesta människor känner en vördnad för naturen och upplever att den ger kraft och återhämtning. Naturen har en dokumenterad lugnande inverkan, efter bara ett par minuter i naturen går puls och blodtryck ner och stresshormoner i blodet minskar.  

Hos många människor finns ett starkt behov av naturupplevelser. Skyddad natur ger oss unika möjligheter genom att erbjuda variationsrik och sevärd natur. Att uppleva känslan i en riktig urskog eller att plocka hjortron på en vidsträckt myr är svårt att värdera i termer av pengar – men det är ändå en central del av vår välfärd och bidrar till vår livskvalitet. Så att vi skyddar natur idag innebär att även framtida generationer får möjlighet att uppleva naturen och allt den kan ge. 

Ekosystemen behöver skyddas

Skyddad natur bidrar till ekosystemens produktion och förmåga att möta klimatförändringar. Fiske samt jord- och skogsbruk är beroende av fungerande ekosystem. Att skydda natur bidrar till att bevara flera viktiga ekosystemtjänster som rening av luft och vatten, och kan mildra negativa effekter av ett förändrat klimat.

Många konflikter i världen beror på överutnyttjande av naturen. Skyddad natur bidrar därför till hushållning och begränsad exploatering av natur som ökar förutsättningarna för fungerande ekosystem som tryggar ett bra liv och säkerheten för framtida generationer.  

En resurs för forskning och utbildning

Det behöver finnas områden som människan inte exploaterar. Att skydda natur har därför en viktig roll genom att erbjuda unika möjligheter att studera naturliga processer i mer eller mindre orörd natur. Genom att studera och följa sådana referensområden över tiden kan utvecklingen i miljön beskrivas och ekosystemens tillstånd utvärderas. Skyddad natur erbjuder även viktiga möjligheter till utbildning och undervisning. 

Naturen har ett egenvärde

Naturen har ett egenvärde oavsett om den uppskattas av eller är lönsam för oss människor eller inte. Att bevara skönheten och variationsrikedomen i vår natur är självklart för många människor.