Skyddad natur

Sveriges land- och sötvattenyta är 447 000 kvadratkilometer eller 44,7 miljoner hektar. Av den ytan var knappt 15 procent eller 6 544 710 hektar skyddad, enligt någon av de permanenta skyddsformerna vid 2021 års slut. Att bilda naturreservat och andra skyddade områden är en del i arbetet för att uppnå etappmålet om skydd av natur.

   Skyddad natur, antal och areal 2021

   I skyddet ingår nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden och Natura 2000. Arbetet med att skydda natur är en del av de åtgärder som riksdagen beslutat om för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och är även en del i internationella åtaganden. När inomstatliga överenskommelser och tidsbestämt skydd (naturvårdsavtal) inkluderas, ökar andelen skyddad natur till 15 procent.

   Befolkningens medelavstånd till nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden är 2,1 kilometer.

   Uppgifter i tabell om formellt skyddad natur hittar du hos SCB.

   Skyddad natur (SCB:s webbplats)

   Fler land- och vattenområden behöver skydd för att miljömålen ska uppnås 

   Arbetet med att skydda natur ingår i internationella åtaganden och är en del av de åtgärder som riksdagen beslutat om för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Skydd av natur är delmål i flera av de svenska miljömålen, till exempel levande skogar, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, ett rikt djur- och växtliv med flera.

   De svenska miljökvalitetsmålen följs upp på flera sätt, bland annat görs en årlig uppföljning på både nationell och regional nivå som visar de statliga insatser som gjorts för att uppnå miljömålen. Stora och viktiga insatser har genomförts för till exempel skydd av värdefull natur. De årliga uppföljningarna visar dock att vi i nuläget inte fullt ut kommer att nå alla de miljömål som riksdagen har satt upp och målen som berör skyddad natur är inget undantag. För att Sverige ska klara internationella åtaganden och uppnå miljömålen behöver fler land- och vattenområden långsiktigt formellt skydd.

   Fakta om skyddad natur

   Långsiktigt skydd är viktigt för att bevara världens natur- och kulturarv och för att tillvarata grundläggande värden som rent vatten och ren luft samt oförstörd natur. Att inrätta skyddade områden är därför ett internationellt åtagande för att bevara naturmiljöer med särskilt stort värde för djur, växter och människor. Nästan alla länder i världen inrättar nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden.

   Till skyddad natur räknas

   • nationalparker
   • naturreservat
   • naturvårdsområden
   • biotopskyddsområden
   • Natura 2000-områden
   • våtmarker skyddade enligt våtmarkskonventionen
   • naturvårdsavtal med stöd av jordabalken.

   Både internationellt och i Sverige är de vanligaste skyddsformerna nationalpark och naturreservat.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket