Mål för skyddad natur

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎december‎ ‎2023

Att bilda skyddade områden och sköta och förvalta dessa ingår i internationella åtaganden för att bevara naturen och är även en del i det nationella arbetet för att nå de 16 nationella miljökvalitetsmålen och Sveriges friluftsmål.

Skydd av biologisk mångfald genom att inrätta skyddade områden är sedan många år en viktig del av både svenskt och internationellt miljöarbete. Naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal är några verktyg i arbetet.

Dessutom satsar samhället på att skydda naturområden som är lätta att nå för många och som är variationsrika. Myndigheter, kommuner, markägare och företag behöver samarbeta för att vi ska nå målen.  

Internationella åtaganden

Agenda 2030 är en handlingsplan med 17 globala mål för en hållbar framtid för människor och för vår jord. Om vi ska nå de globala målen behöver det ske en omställning av samhället, både nationellt och globalt. Därtill behöver ekosystemens funktion bevaras så att vi och även kommande generationer kan använda deras tjänster.

Långsiktigt skydd av natur är viktigt för att bevara världens natur- och kulturarv och för att ta tillvara grundläggande värden som rent vatten och ren luft samt oförstörd natur. Sveriges miljömål beskriver vilka utmaningar som finns på den nationella nivån när det gäller just ekologisk hållbarhet. 

Skyddad natur en viktig del i Sveriges miljömål

Sveriges miljömålssystem består av 16 miljökvalitetsmål samt ett generationsmål och ett antal etappmål. Det övergripande generationsmålet är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.  

Sveriges miljömål är mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en hållbar framtid i jämförelse med målen i Agenda 2030. 

"Skyddad natur bidrar till att Sverige kan uppnå sina internationella löften och de nationella miljö- och friluftsmålen"

Miljökvalitetsmålen

Miljökvalitetsmålen innebär bland annat ett utökat skydd av skog, mark och vatten. Skydd av natur är delmål i dessa sju miljökvalitetsmål: 

 • Levande sjöar och vattendrag 
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 • Myllrande våtmarker 
 • Levande skogar 
 • Ett rikt odlingslandskap 
 • Storslagen fjällmiljö 
 • Ett rikt växt- och djurliv 

De svenska miljökvalitetsmålen följs upp på flera sätt, bland annat görs en årlig uppföljning på både nationell och regional nivå som visar de statliga insatser som gjorts för att uppnå miljömålen. Stora och viktiga insatser har genomförts för till exempel skydd av värdefull natur.

De årliga uppföljningarna visar dock att vi i nuläget inte fullt ut kommer att nå alla de miljömål som riksdagen har satt upp och målen som berör skyddad natur är inget undantag.

Etappmålet för skydd av natur

I miljömålssystemet ingår ett antal etappmål. Etappmålen ska göra det lättare att nå generationsmålet och miljömålen och identifierar en önskad omställning av samhället.  

Ett av dessa etappmål som rör skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden innebar att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt 10 procent av Sveriges marina områden senast år 2020 skulle bidragit till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald.

Detta skulle ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. Hela etappmålet uppnåddes emellertid inte och bedöms inte nås inom närmaste tiden. 

2021 bedömdes en mindre del av arealmålet för formellt skyddad skog återstå medan närmare 150 000 hektar frivilliga avsättningar för skog kvarstår, för att nämna några saker som kvarstår i arbetet med skydd av skog. Takten i skyddet behöver öka både vad gäller omfattning av skyddet och nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av skyddade områden.

Mer effektiva förutsättningar för att genomföra områdesskydd behövs. Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens samlade bedömning är att ytterligare skog behöver skyddas formellt och att ett sådant arbete skulle gagnas av att nya etappmål för formellt skydd av skog formuleras. 

Friluftslivsmålen

År 2012 fastställdes tio mål för friluftslivspolitikens genomförande. Friluftslivsmålen handlar i stort om att utveckla och bedriva åtgärder för att förutsättningarna för friluftslivsutövandet ska förbättras. Helt naturligt har flera av friluftsmålen koppling till och berör skyddad natur:   

 • Tillgänglig natur för alla 
 • Allemansrätten  
 • Tillgång till natur för friluftsliv  
 • Attraktiv tätortsnära natur  
 • Skyddade områden som resurs för friluftslivet  

Fler skyddade områden behövs

Långsiktigt skydd är viktigt för att bevara världens natur- och kulturarv och för att tillvarata grundläggande värden som rent vatten och ren luft samt oförstörd natur.

Att inrätta skyddade områden är därför ett internationellt och nationellt åtagande för att bevara naturmiljöer med särskilt stort värde för djur, växter och människor. Nästan alla länder i världen inrättar nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden.  

De årliga uppföljningarna av miljömålen visar dock att vi i nuläget inte fullt ut kommer att nå alla miljömål som riksdagen har satt upp och målen som berör skyddad natur är inget undantag.

För att Sverige ska klara internationella åtaganden och uppnå miljömålen behöver fler land- och vattenområden långsiktigt formellt skydd. 

Resultat av anslagen för värdefull natur

Resultat av satsningarna på skyddad natur som gjorts under 2022 genom anslag för skydd och åtgärder för värdefull natur.

Ta del av fler resultat av anslagen